แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัด โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

โปรดเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จัดอบรมระดับใด
  หลังเข้าร่วมโครงการท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จัดอบรมระดับใด
  ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ระดับใด
  ท่านสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานระดับใด
  Please enter one response per row
  การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
  ขั้นตอนการลงทะเบียน
  การกำหนดระยะเวลาเหมาะสม
  Please enter one response per row
  บุคลิกภาพของวิทยากร
  การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
  การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา
  Please enter one response per row
  การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
  สถานที่จัดโครงการสะอาดและมีความเหมาะสม
  ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบ
  การบริการของอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  Please enter one response per row
  เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม
  Please enter one response per row
  This is a required question