ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ “เล่าสู่กันฟัง จากประสบการณ์จริง"
เรียนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ในการสมัครเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับและยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
💌ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566💌
ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณตามลำดับการลงทะเบียน
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse