Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" darbības teritorijas iedzīvotāju aptaujas anketa
Biedrība „No Salacas līdz Rūjai ” tika izveidota 2006.gadā un tās dibinātāji bija Valmieras rajona pašvaldības, lauku uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas. Biedrība tika nodibināta ar mērķi radīt iespēju vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstībai, veicinātu un koordinētu vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā.Tā aptver 16 pagastus un 2 mazpilsētas Ziemeļvidzemē.
Biedrība kopš 2008.gada vietējās rīcības grupas (turpmāk tekstā - VRG) teritorijā īsteno sadarbības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā - SVVA stratēģija), kura tiek īstenota, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publisko finansējumu, kas tiek nodrošināts Latvijas Lauku attīstības programmas 2008.-2013.gadam un 2014.-2020.gadam pasākumu ietvaros.
Laikaposmā no 2016. - 2018.gadam biedrība ir izsludinājusi 5 LEADER konkursa kārtas, organizējusi vidēji 6 informatīvos seminārus pirms katras projekta kārtas un 3 pieredzes apmaiņas braucienus, projektu ideju ģenerēšanai un sadarbības veicināšanai. Biedrība sniedz arī individuālās konsultācijas, lai informētu, konsultētu un atbalstītu potenciālos projektu iesniedzējus projektu ideju realizēšanā, projekta iesniegumu un tā pavaddokumentu sagatavošanā.
Šobrīd biedrība "No Salacas līdz Rūjai" ir esošā plānošana perioda SVVA stratēģijas ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus un tā ietekmi uz VRG iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņām.
Lai novērtētu, cik veiksmīgi īstenota iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, lūdzam, Jūs aizpildīt aptaujas anketu.
Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana aizņem 10 - 15 minūtes no Jūsu laika.
Aptaujas aizpildīšanas laiks līdz 2019.gada 10.janvārim.

Jūsu dzimums *
Jūsu vecums *
Nodarbošanās *
Jūsu dzīvesvieta *
Vai esat dzirdējis pa biedrību "No Salacas līdz Rūjai" (http://www.nosalacaslidzrujai.lv)? *
Vai esat informēts par LEADER iespējām un atbalstītajiem projektiem savā pagastā/pilsētā/novadā? *
Vai varat nosaukt kādu projektu Jūsu pagastā/pilsētā/novadā, kas realizēts ar LEADER atbalstu? *
Ja atbildējāt ar "Jā", lūdzu, miniet konkrētu projektu/ -us!
Your answer
Vai ar LEADER atbalstu ieviestie projekti/pasākumi saskan ar Jūsu uzskatiem, interesēm par to, ko vajadzētu darīt Jūsu apdzīvotajā vietā? (Informācija par VRG īstenotajiem projektiem pieejama biedrības mājaslapā http://www.nosalacaslidzrujai/lv) *
Atzīmējiet, Jūsuprāt, trīs prioritārās uzņēmējdarbības jomas, kurās būtu nepieciešams LEADER atbalsts Jūsu pagastā/pilsētā/novadā *
Required
Ja norādījāt "Cita darbības nozare", lūdzu, miniet kāda:
Your answer
Atzīmējiet, Jūsuprāt, trīs prioritārās jomas sabiedriskā labuma projektiem, kurās būtu nepieciešams LEADER atbalsts Jūsu pagastā/pilsētā/novadā? *
Required
Ja norādījāt "Citas", lūdzu, miniet kādas:
Your answer
Vai LEADER projektu aktivitātes ir veicinājušas iedzīvotājus palikt un dzīvot savā pagastā/pilsētā/novadā? *
1 - Ir palicis daudz sliktāk
2 - Palicis nedaudz sliktāk
3 - Situācija nav mainījusies
4 - Situācija ir uzlabojusies
5 - Situācija ir nozīmīgi uzlabojusies
Ir radīta jauna darba vieta / izveidots uzņēmums
Palielinājusies vietējo preču/produktu pieejamība
Palielinājies pakalpojumu daudzums un iespējas bērniem un jauniešiem
Uzlabojusies pakalpojuma pieejamība dzīvesvietas tuvumā
SVVA mērķgrupu iedzīvotāji izmanto tiem paredzētos labumus
Uzlabojusies vides objektu un pasākumu pieejamība
Palielinājušās iespējas piedalīties kultūras un sporta pasākumos
Vai esat piedalījies pasākumos, kuri rīkoti ar LEADER atbalstu? Cik tādu ir bijuši (skaits)? *
Neviens
1 - 3
3 un vairāk
Informatīvi semināri
Konferences
Pieredzes apmaiņas braucieni
Individuālas konsultācijas
Meistarklases
Vai esat iesniedzis projektu pieteikumu kādā no 4 kārtām, lai ar LEADER palīdzību īstenotu savas idejas? *
Ja Jūs norādījāt "Jā, vienu" vai "Jā, vairākus", lūdzu, miniet konkrētas prasības, kas sagādājušas problēmas projekta pieteikuma izstrādē.
Your answer
Lūdzu, miniet arī pozitīvo ar ko nācies saskarties, iesniedzot vai īstenojot LEADER projektu.
Your answer
Novērtējiet kādas aktivitātes Jūsu pagastā/pilsētā/novadā būtu svarīgi attīstīt arī turpmāk! *
absolūti nav svarīgi
mazsvarīgi
vidēji svarīgi
svarīgi
ļoti svarīgi
Sakopt vides objektus (parki, kapsētas, baznīcas, muižas, pieguļošās teritorijas)
Palielināt sporta aktivitāšu iespējas
Palielināt kultūras aktivitāšu iespējas
Palielināt brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu iespējas
Palielināt nodarbinātības iespējas
Vecināt uzņēmējdarbības attīstību
Uzlabot infrastruktūru (satiksme, vietējie ceļi, norādes, ceļaszīmes, stendi, u.c.)
Nosauciet konkrētus priekšlikumus, kas veicinātu teritorijas pievilcību, attīstību un ekonomikas izaugsmi Jūsu pagastā/pilsētā/novadā! *
Your answer
Kā turpmāk vēlētos uzzināt plašāku informāciju par LEADER projektiem, biedrības "No Salacas līdz Rūjai" darbību un aktivitātēm? *
Citi komentāri un priekšlikumi biedrības "No Salacas līdz Rūjai" darbības uzlabošanai un LEADER programmas īstenošanai!
Your answer
Paldies par atsaucību!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service