ინდივიდუალური სერტიფიცირება 2021 - მეორე ნაბიჯი. ნაწილი 2. მონაწილეობითი კომუნიკაციის უნარები // Individual certification 2021 Second Step. Part 2. Competences Participatory Communication
3. 1 სექტემბერი, - ინდივიდუალური სერტიფიცირების მეორე ეტაპის ფორმების შევსების ბოლო ვადა
September 1 - Deadline for completing the second stage of the forms for Certification of Individual
This form was created inside of Fundacja Solidarności Międzynarodowej / Solidarity Fund PL. Report Abuse