แบบประเมินความพอใจในการใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ ศธจ.ระยอง
*****************************************************************************************************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 สถานะภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
2.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
2.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
2.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
2.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
2.8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
2.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
2.10 ใช้งานง่าย
2.11ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service