แบบสอบถามความพึงพอใจ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายทะเบียน)
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักในภารกิจให้บริการประชาชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ ธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรมในการให้บริการ ดังนั้นจึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในการนี้จึงขอความกรุณาท่านโปรดสละเวลาอันมีค่าประเมินผลการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัด ทั้งนี้กรมที่ดินขอน้อมรับเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสำรวจทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
วันที่เข้ารับบริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ *
อายุของผู้เข้ารับบริการ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
สถานภาพของผู้มารับบริการ *
จำนวนครั้งที่มาใช้บริการ *
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
1. การให้บริการเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
4. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
5. ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
6.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้
7. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน
8. ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
9. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ให้คะแนนช่องบริการ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ช่องบริการ 1 นายอัครเดช หาญชิน
ช่องบริการ 2 นางสาวกฤษกรณ์ สุขสวัสดิ์
ช่องบริการ 3 นายรัตน์ศักดิ์ ฉัตรรักษา
ช่องบริการ 4 นายธวัชชัย ดาราเฉลิมกุล
ช่องบริการ 5 นายภูษิต ยาทองไชย
ช่องบริการ 6 นางจีราภรณ์ สุนา
ช่องบริการ 7 นางเนาวรัตน์ พลเขตต์
ช่องบริการ 8 นางจิณัฐฌา คำสุวรรณ์
ช่องบริการ 9 นางณปรวัลม์ เพ็งมูล
ช่องบริการ 10 นายอนุวัฒน์ บัวผาย
ช่องบริการ 11 นางสาวสุดเสมา จิวเมือง
ช่องบริการ 12 นางสาวฉวีวรรณ สอนถม
ช่องบริการ 13 นางบุณรดา ทองเชื้อ
ช่องบริการ 14 นางสาวจิตรกร สิงหพร
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service