แบบประเมินผลความรู้ ความเข้าใจคู่มือการปฏิบ้ติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คำชี้แจง

  5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  1. เนื้อหาเหมาะสมเพียงใด
  2. รูปแบบการนำเสนอเหมาะสมเพียงใด
  3. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ
  4. ประโยชน์ต่อการนำไปใช้
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ

  This is a required question