แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในภาพรวม
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในภาพรว โดยกำหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
Clear selection
2. อายุ *
Clear selection
3. การศึกษา*
Clear selection
4. อาชีพหลัก*
Clear selection
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในภาพรวมมากน้องเพียงใด*
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน
การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
Clear selection
ปัญหา/ข้อเสนอแนะในการทำงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy