แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสารสนเทศฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้
5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจมาก
3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจน้อย
1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการงานสารสนเทศฯ

  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  Please enter one response per row
  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
  ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อกับระบบ
  ความรวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล
  การให้บริการจองใช้ห้องปฎิบัติการเพื่อการเรียนการสอน
  Please enter one response per row
  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการในการตั้งค่าใช้งาน
  ความครอบคลุมของสัญญาณ Wi-Fi
  ความรวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล
  Please enter one response per row
  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
  ให้บริการได้ตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  ความสะดวกรวดเร็วในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
  ท่านได้รับประโยชน์จากการให้บริการเว็บไซต์
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจจากการให้บริการเว็บไซต์
  Please enter one response per row
  ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
  ได้รับบริการตรงตามที่ต้องการ
  คุณภาพของงานที่ให้บริการ
  Please enter one response per row
  บริการการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ตรงกับความต้องการ
  การแจ้งข่าวการบริการฝึกอบรม
  ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม
  Please enter one response per row
  ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
  ความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ
  งานที่ให้บริการมีความถูกต้องครบถ้วน
  ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
  มีแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูล
  โดยรวมท่านพึงพอใจในการใช้บริการงานสารสนเทศฯ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ

  This is a required question