Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda
Szanowni Państwo,


Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do udziału w badaniu na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda”. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał Państwa potrzebom i preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić około 10 minut na wypełnienie ankiety. Oczywiście gwarantujemy Państwu pełną anonimowość.
Projekt "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
1. Proszę ocenić zgodnie ze skalą 1-5 stopień występowania poszczególnych problemów społecznych (gdzie: 1 – oznacza, że problem nie występuje, 5 – występuje w dużym stopniu). *
1
2
3
4
5
Bezrobocie
Ubóstwo
Przestępczość
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Bezdomność
Niepełnosprawność
Eurosieroctwo
Chuligaństwo
Przemoc wśród rówieśników
Wysoki odsetek osób starszych
Brak dostępu do kultury
Niezaradność życiowa
Niski poziom integracji lokalne
2. Obszar koncentracji zjawisk wymienionych w pytaniu numer 1 (miejscowość/ulica).
3. Proszę ocenić zgodnie ze skalą 1-5 stopień występowania poszczególnych problemów gospodarczo-inwestycyjnych (gdzie: 1 – oznacza, że problem nie występuje, 5 – występuje w dużym stopniu). *
1
2
3
4
5
Niska jakość terenów inwestycyjnych
Zły wizerunek gminy w oczach inwestorów
Brak zachęt i wsparcia dla nowych firm
Brak współpracy pomiędzy lokalnymi firmami
Niski poziom konkurencji na lokalnym rynku
Dostępność źródeł finansowania dla firm
4. Obszar koncentracji zjawisk wymienionych w pytaniu numer 3 (miejscowość/ulica).
5. Proszę określić, jakie są inne problemy gospodarczo-inwestycyjne występujące na obszarze gminy:
6. Proszę ocenić zgodnie ze skalą 1-5 poszczególne elementy z zakresu dostępności i jakości świadczonych usług i dostępnych towarów (gdzie: 1 – oznacza bardzo zły/bardzo niski, 5 – oznacza bardzo dobry/bardzo wysoki). *
1
2
3
4
5
Jakość świadczonych usług i dostępnych towarów
Różnorodność świadczonych usług i dostępnych towarów
Stosunek cen usług i towarów do ich jakości
Lokalizacja firm handlowo-usługowych
7. Obszar koncentracji zjawisk wymienionych w pytaniu numer 6 (miejscowość/ulica).
8. Proszę określić, jakie są inne problemy z zakresu dostępności i jakości świadczonych usług i dostępnych towarów występujące na wskazanym obszarze:
9. Proszę ocenić zgodnie ze skalą 1-5 poszczególne elementy wpływających na jakość życia (gdzie: 1 – oznacza bardzo zły/bardzo niski, 5 – oznacza bardzo dobry/bardzo wysoki). *
1
2
3
4
5
Sprawność działania policji i innych służb mundurowych
Aktywność ośrodka kultury - oferta imprez, zajęć, warsztatów
Aktywność instytucji sportowych - oferta zajęciowa
Poziom oferty opiekuńczo-edukacyjnej - przedszkole
Poziom oferty opiekuńczo-edukacyjnej - szkoła podstawowa/gimnazjum
Inicjatywy lokalnej społeczności
Współpraca mieszkańców z gminą
10. Jeżeli występują problemy w sferze jakości życia, proszę wskazać obszar ich koncentracji (miejscowość/osiedle/ulica/miejsce zwyczajowe). Jakie inne elementy z wyżej wymienionego zakresu występują na obszarze gminy?
11. Proszę ocenić zgodnie ze skalą 1-5 poszczególne elementy ze sfery funkcjonalno-przestrzennej wpływające na jakość życia w na terenie gminy (gdzie: 1 – oznacza bardzo zły/negatywny, 5 – oznacza bardzo dobry/pozytywny). *
Kolumna 1
2
3
4
5
Stan dróg
Stan połączeń komunikacyjnych
Połączenia komunikacyjne z większymi ośrodkami
Wyposażenie w podstawowe media
Poziom natężenia ruchu samochodowego
Stan wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Stan zabytków
Liczba pustostanów
Ilość terenów rekreacyjnych
Stan terenów rekreacyjnych
12. Jeżeli występują problemy w sferze funkcjonalno-przestrzennej, proszę wskazać obszar ich koncentracji (miejscowość/osiedle/ulica/miejsce zwyczajowe). Jakie inne elementy z wyżej wymienionego zakresu występują na obszarze gminy?
13. Proszę ocenić zgodnie ze skalą 1-5 poszczególne elementy ze sfery środowiska wpływające na jakość życia w na terenie gminy (gdzie: 1 – oznacza bardzo zły/negatywny, 5 – oznacza bardzo dobry/pozytywny). *
1
2
3
4
5
Estetyka otoczenia
Brak lub zły stan terenów zielonych (parków, skwerów, innych)
Stan zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczenie wody (jeziora, stawy, rzeki itp.)
Zanieczyszczenie gleb w tym dzikie wysypiska odpadów
Poziom natężenia hałasu
Jakość powietrza
14. Jeżeli występują problemy w sferze środowiska, proszę wskazać obszar ich koncentracji (miejscowość/osiedle/ulica/miejsce zwyczajowe). Jakie inne elementy z wyżej wymienionego zakresu występują na obszarze gminy?
Płeć *
Required
Wiek *
Required
Status zawodowy *
Required
Miejsce zamieszkania - miejscowość/osiedle/ulica *
Projekt "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy