แบบประเมินผู้บริหารกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำชี้แจง
1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่าน จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน
2. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การตัดสินการประเมินของกองบริการการศึกษาในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง จะทำให้กองบริการการศึกษาสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 ให้เลือกข้อมูล ในช่องสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน

ตอนที่ 2 ให้เลือกระดับความคิดเห็น ในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมาย

ระดับความคิดเห็น ดังนี้

5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน *
3. วุฒิการศึกษา *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บริหาร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้เลือกระดับความคิดเห็น ในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมาย

ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด

ลักษณะผู้นำและภาวะผู้นำ *
5
4
3
2
1
1.แต่งกายเหมาะสมกับโอกาสต่างๆ
2.มีคุณธรรมและจริยธรรม
3.ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
4.รอบรู้มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
5.ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
6.ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ์
7.รับฟังปัญหาและสถานการณ์แก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
8.เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
การพัฒนาองค์กร *
5
4
3
2
1
1.คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการอย่างชัดเจน
3.สนับสนุนให้มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร
6.บริหารจัดการ ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.นำนโยบายมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด
10.นำผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
การเป็นผู้กำกับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม *
5
4
3
2
1
1.มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
2.ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกัน
3.มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้
4.เปิดเผยข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้กฎระเบียบ
5.มีวิสัยทัศน์โดยมองการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
6.ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ดี
มนุษยสัมพันธ์ *
5
4
3
2
1
1.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ
2.ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร
3.เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได้
ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ *
5
4
3
2
1
1.ใช้วิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีความสามารถในการจูงใจ
3.สามารถชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานต่างๆ
ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา *
5
4
3
2
1
1.เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
2.เสริมแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกันพัฒนางาน
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4.รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร
การจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ *
5
4
3
2
1
1.มอบหมายงานได้ตรงกับความสามารถของบุคลากร
2.จัดทำระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
3.นำระบบประกันคุณภาพมาใช้บริหาร
4.ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร
5.นำผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms