แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานคลังตำรา รร.สร.พบ.
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบคลังตำราโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการ

แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

2. ระดับความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบคลังตำรา

3. ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบคลังตำรา
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในคลังตำรา *
2. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงระบบคลังตำรา *
3. ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
4. มีข้อมูลของตำรา/สื่อการสอน/แนวสอน/คู่มือ เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ *
5. ความสะดวกในการนำข้อมูลในคลังตำราไปใช้ประโยชน์ *
6. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าจอ *
7. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน *
8. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม *
9. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อกาค้นหา และทำความเข้าใจ *
10. เมนูต่าง ๆ ในระบบคลังตำรา ใช้งานได้ง่าย *
11. สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม สวยงาม *
12. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ *
13. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานในระดับใด *
14. ท่านคิดว่าระบบคลังตำรา รร.สร.พบ. มีประโยชน์แก่ท่าน หรือหน่วยงานเพียงใด *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. จุดเด่นที่ท่านประทับใจ จากการรับบริการระบบคลังตำรา รร.สร.พบ. *
2. จุดที่ควรปรับปรุง จากการรับบริการระบบคลังตำรา รร.สร.พบ. *
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy