ความพึงพอใจในงาน ความสุขในชีวิต คุณภาพชีวิต ความผูกพันในองค์กร และธรรมาภิบาลองค์กร ประจำปี 2564
คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้ใช้สำรวจความพึงพอใจในงาน และความสุขในชีวิต คุณภาพชีวิต ความผูกพันองค์กร ของบุคลากรสุขภาพและสำรวจธรรมาภิบาลองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลลัพธ์ ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ ความสุขในชีวิต คุณภาพชีวิต และความผูกพันองค์กร ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ ได้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ทุกระดับ
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในงาน
ตอนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร
ตอนที่ 4 แบบวัดความสุขในชีวิต
ตอนที่ 5 แบบวัดคุณภาพชีวิต
ตอนที่ 6 ธรรมาภิบาลองค์กร
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรของระบบบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการบริหารงานต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy