ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" (สำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
กำหนดการอบรมฯ : วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับผู้เข้าอบรมฯ : จำนวน 360 คน(ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการลงทะเบียนหากมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน)
ผู้ที่เข้าอบรมตลอดทั้งหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การทดสอบก่อนและหลังการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร
กำหนดการลงทะเบียน : 1 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560
ค่าลงทะเบียน : ไม่มีค่าลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย
Your answer
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
Your answer
โปรดระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
Your answer
สถานะผู้เข้าร่วมอบรม
**ในกรณีที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โปรดระบุสาขาวิชาของท่าน**
Your answer
สังกัดส่วนงาน
โปรดระบุภาควิชาที่ท่านสังกัด
Your answer
ประเภทอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
email
Your answer
หมายเหตุ
1. กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนตามที่กำหนด คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดระบบรับลงทะเบียนก่อนกำหนด
2. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-936080 หรือศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943609/11 นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล, น.ส.กนกวรรณ ศรีอุทธา และ น.ส.อิษฏ์วร ปานผดุง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms