โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประเมิน ลงในช่อง () ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
( 5 = มากที่สุด/ดีมาก , 4 = มาก/ดี , 3 = ปานกลาง/ค่อนข้างดี , 2 = น้อย/พอใช้ , 1 = น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุง )
รหัสนักศึกษา
Your answer
1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความพร้อมของคณะทำงานดำเนินโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ความพร้อมของวิทยากรให้หัวข้อที่บรรยาย(ถ้ามี)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ความพร้อมของผู้ประสานงานในการให้บริการ/และความสะดวกในการต้อนรับ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. สื่อประกอบการบรรยาย (ถ้ามี) เหมาะสม เอื้อต่อการรับรู้และมีประโยชน์
น้อยที่สด
มากที่สุด
9. ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์/คอมพิวเตอร์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ความเหมาะสมของระยะเวลา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. สถานที่ดำเนินโครงการมีความสะอาด สะดวก และเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. วิทยากร(ถ้ามี) มีความรอบรู้/มีความสามารถในการถ่ายทอด/ให้ความเป็นกันเอง ตอบคำถามตรงประเด็น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับจากการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. หลังจากสิ้นสุดโครงการ ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. การเข้าร่วมโครงการได้สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
17. ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
18. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
19. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการนี้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms