Klub SOPK so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukášom Parízkom, "Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta"
Kongresová sála, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká cesta 2, Bratislava, 27. november 2019. Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ na základe registrácie.
Názov organizácie/spoločnosti *
uveďte presný názov spoločnosti
Your answer
Adresa organizácie/spoločnosti *
Názov a číslo ulice, PSČ a mesto
Your answer
Meno a priezvisko účastníka *
môžete uviesť viacero účastníkov za jednu organizáciu/spoločnosť
Your answer
Telefonický kontakt *
Your answer
E-mailová adresa *
uveďte mailový kontakt všetkých prihlasovaných účastníkov
Your answer
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV *
Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní jej osobných údajov V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spracúva prevádzkovateľ, ktorým je Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislavská regionálna komora SOPK (ďalej len „BRK SOPK“), so sídlom Jašíkova 6, 821 07 Bratislava, IČO: 30842654, osobné údaje uvedené v prihláške vyššie za účelom účasti na vyššie uvedenej akcii ( seminár, workshop, biznis raňajky, exkurzia, konzultačný deň a pod. ) BRK SOPK (ďalej len „Akcia“) po dobu 10 rokov. Osobné údaje sú poskytnuté od tretej osoby, ktorá dotknutú osobu ( ktorej sa poskytuje táto informácia ) na vyššie uvedenú Akciu prihlásila a je uvedená pod prihlasovacím údajom „Názov spoločnosti". Osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt a sú spracúvané na základe plnenia zmluvného vzťahu s treťou osobou ( prihláška na Akciu ). Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. BRK SOPK týmto prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Na základe písomnej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov a ich prenosnosť ; podať návrh na začatie konania na úrade na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň týmto udeľujem súhlas so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy BRK SOPK a so zasielaním informácií o jej aktivitách a tiež súhlas na vyhotovenie a použitie obrazových snímok z Akcie s cieľom zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti s touto Akciou. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke prevádzkovateľa http://web.sopk.sk
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy