โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA IT Fundamentals)
เพศ
1) ด้านความพร้อมในการจัดการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสมต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 การอำนวยความสะดวกของคณะทำงาน
1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.7 ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรมทั้งหมด
2) ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
2.1 หลักสูตรมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับตรงความต้องการ
3) ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องที่อบรม
3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
4) ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน
4.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ปฎิบัติงานได้ตรงกับงาน
4.3 ท่านคาดว่าจะทำข้อสอบได้ผ่านตามเกณฑ์
Submit
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms