แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน CS1001 ภาค 2/60

คำชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะพฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมายลงในช่อง O ที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยมาก 0 = ไม่มี / ไม่สามารถตอบได้

  This is a required question
  1.1 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  Please enter one response per row
  2.1 อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน 
  2.2 สามารถนำความรู้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบ
  Please enter one response per row
  3.1 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  Please enter one response per row
  4.1 ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
  Please enter one response per row
  5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
  5.2 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน
  Please enter one response per row