OXFORDSKÝ TEST SCHOPNOSTÍ
*
+
m
-
1. Děláte bezmyšlenkovité poznámky nebo bezmyšlenkovitě vznášíte obvinění, kterých později litujete?
2. Když jsou ostatní poplašení, zůstáváte vy poměrně klidní?
3. Listujete si jen tak pro zábavu v jízdních řádech, adresářích nebo ve slovnících?
4. Pokud byste byli požádáni o rozhodnutí, byli byste ovlivněni tím, zda máte k osobě, které se to týká, kladný nebo záporný vztah?
5. Zamýšlíte mít ve své rodině dvě nebo méně dětí, ačkoli by vaše příjmy a zdraví dovolovaly více?
6. Míváte někdy škubání ve svalech, i když k tomu není žádný logický důvod?
7. Dali byste přednost postavení, ve kterém byste nemuseli nést zodpovědnost za rozhodování?
8. Jsou vaše jednání ostatními považována za nevypočitatelná?
9. Myslíte si, že by se mělo vydávat více peněz na sociální zabezpečení?
10. Zajímají vás hodně ostatní lidé?
11. Je váš hlas spíše monotónní než proměnlivý ve své výšce?
12. Necháváte obvykle ostatní, aby začali s konverzací?
13. Zaujme vás snadno konverzace druhých lidí?
14. Zabránila by vám myšlenka, že způsobujete bolest lovné zvěři, malým zvířatům nebo rybám, v lovu či rybolovu?
15. Jste ve svém chování často impulzivní?
16. Mluvíte pomalu?
17. Jste obvykle znepokojeni ohledně nutnosti ochrany svého zdraví?
18. Stane-li se něco nečekaného, začne vám škubat ve svalech?
19. Jste v požadavcích, které kladete na své zaměstnance, příbuzné nebo žáky, obvykle ohleduplní?
20. Myslíte si, že byste mohli udělat správný bleskový úsudek?
21. Trápí vás ještě stále vaše minulé nezdary?
22. Stává se, že občas býváte po několik dní obzvlášť aktivní?
23. Nesete nelibě, když se vám ostatní snaží říkat, co máte dělat?
24. Je pro vás obvykle těžké přiznat se a vzít za danou věc zodpovědnost?
25. Máte spíše malý okruh blízkých přátel namísto mnoha přátel, s nimiž se letmo znáte?
26. Je váš život neustálým bojem o přežití?
27. Zpíváte si často nebo pískáte jen tak pro zábavu?
28. Považují vás přátelé za dobrosrdečného?
29. Je pravda, že byste raději příkazy dávali, než je přijímali?
30. Sdělujete lidem rádi nejnovější skandály o vašich spolupracovnících a známých?
31. Mohli byste souhlasit s “přísnou disciplínou“?
32. Způsobila by vám myšlenka, že byste začali úplně znovu, hodně starostí?
33. Snažíte se ostatní rozesmát nebo způsobit, aby se usmívali?
34. Je pro vás jednoduché vyjádřit své emoce?
35. Zdržíte se výtek, přijde-li někdo pozdě na schůzku?
36. Pohlíží na vás občas ostatní jako na “kaziče zábavy“?
37. Myslíte si, že existují lidé, kteří jsou vůči vám zcela určitě nepřátelští a kteří pracují proti vám?
38. Připustili byste, že jste se mýlili, jenom proto, aby byl pokoj?
39. Je jen málo lidí, které máte opravdu rádi?
40. Jste jen málokdy šťastní, s výjimkou okamžiků, kdy pro to máte zvláštní důvod?
41. Chodíte ve společnosti (na večírku apod.) od jednoho ke druhému?
42. Činíte rozumná opatření, abyste zabránili úrazům?
43. Jste nervózní při představě, že byste měli mluvit před lidmi?
44. Kdybyste v obchodě viděli zboží, které je očividně označeno špatnou, příliš nízkou cenou, snažili byste se ho za tuto cenu získat?
45. Myslíte si často, že se na vás ostatní dívají nebo o vás mluví za vašimi zády?
46. Dostáváte se neustále do potíží?
47. Je něco určitého, co nesnášíte nebo čeho se bojíte?
48. Dáváte při sportu přednost roli diváka před aktivní účastí?
49. Připadá vám snadné být nestranný?
50. Máte při styku s ostatními členy rodiny pevně danou úroveň zdvořilého chování, kterou dodržujete?
*
+
m
-
51. Umíte večírek řádně “uvést do pohybu“?
52. Koupili byste si něco na splátky s nadějí, že splátky budete moci splácet?
53. Když se stane něco neočekávaného, jako třeba nehoda nebo jiná rušivá událost, dostavují se u vás později jako následek na ně nějaké reakce?
54. Berete v úvahu spíše blaho všech než své vlastní výhody?
55. Posloucháte-li řečníka, máte někdy pocit, že se to, co říká, vztahuje výhradně na vás?
56. Vadí vám jen zřídkakdy okolní hluk ve vaší soustředěnosti?
57. Jste obvykle informováni o tom, co se kolem vás děje nového?
58. Jste schopni s jistotou naplánovat a pracovat na uskutečnění určité události se šestiměsíčním předstihem?
59. Myslíte si, že jsou moderní výkony trestu s vězením bez mříží odsouzeny k zániku?
60. Máte tendenci být nedbalí?
61. Máte někdy tváří v tvář životu pocit, že je všechno neskutečné?
62. Zotavíte se rychle z vlivu špatných zpráv?
63. Jestliže kritizujete, snažíte se v tu samou dobu povzbuzovat?
64. Jste obvykle ostatními považováni za chladné?
65. Jsou vaše názory nedostatečně důležité na to, abyste je sdělili ostatním?
66. Jste si sami sebou tak jistí, že tím ostatním občas jdete na nervy?
67. “Hlídáte si“ věci, které jste půjčili přátelům?
68. Těšíte se z činností, které jste si sami zvolili?
69. Má na vás hodně silný vliv citově laděná hudba?
70. Odsoudíte někoho jenom proto, že je v nějakém bodě ve vztahu k vám odpůrcem nebo rivalem?
71. Usednete často a přemýšlíte o smrti, nemoci, bolesti a zármutku?
72. Znepokojuje vás myšlenka na ztrátu důstojnosti?
73. Shromažďujete neustále věci, “které by se mohly hodit“?
74. Kritizovali byste něčí charakterové chyby nebo chyby v nějakém díle a poukázali byste na ně?
75. Obdivujete otevřeně krásné věci?
76. Zbavujete se občas věcí, které vám vlastně nepatří?
77. Zdravíte lidi s vřelým nadšením?
78. Zamýšlíte se často nad minulými nezdary?
79. Považují vás ostatní za důrazného, co se vašich názorů nebo jednání týče?
80. Přijímáte kritiku snadno a bez nelibosti?
81. Je pravda, že vás vzdálené hluky obvykle neruší, když si chcete odpočinout?
82. Máte sklon k žárlivosti?
83. Máte tendenci odkládat věci a potom zjišťujete, že je na ně příliš pozdě?
84. Řídíte se spíše přáními ostatních, než abyste se snažili mít to po svém?
85. Je pro vás jednoduché začít nějaký projekt?
86. Koušete si nehty nebo okusujete tužku?
87. Začnete být více emocionální jenom proto, abyste vytvořili efekt?
88. Kdybychom vtrhli do cizí země, cítili byste sympatie s lidmi odpírajícími v této zemi vojenskou službu z důvodů svědomí?
89. Máte nějaká citlivá místa?
90. Je pravda, že máte velice málo zájmů a aktivit, které jste si sami vybrali?
91. Máte někdy jedinou myšlenku, která vám po celé dny nejde z hlavy?
92. Jíte pomalu?
93. Jste schopni mít uklidňující vliv, když ostatní propadnou panice?
94. Zastavili byste se a zjistili, zda osoba nepotřebuje pomoc, i když by vás o to přímo nepožádala?
95. Jste předem zaujati ve prospěch své školy, univerzity, klubu, mužstva atd.?
96. Platíte dluhy a dodržujete sliby, pokud je to možné?
97. Spíte dobře?
98. Potrestali byste desetileté dítě tělesně, kdyby vás odmítlo poslechnout?
99. Dáváte ve společnosti nebo organizaci, jejímž jste členem, přednost pasivní roli?
100. Postupujete při svém přemýšlení logicky a vědecky?
*
+
m
-
101. Má dnešní mládež více možností než generace minulá?
102. Stává se vám, že zahazujete věci, ale později zjišťujete, že je vlastně potřebujete?
103. Vzdali byste se snadno již nastoupené cesty, protože by vám způsobovala značné potíže?
104. Je pravda, že jen pár témat vás opravdu nadchne?
105. Je pravda, že jednání ostatních nedůvěřujete velice zřídka?
106. Kladete si někdy otázku, zda na vás někomu opravdu záleží?
107. Odmítáte odpovědnost, protože pochybujete o své schopnosti věci zvládat?
108. Pociťujete někdy nutnost znovu vyprávět zajímavou věc nebo novinku?
109. Máte sklon zveličovat oprávněné stížnosti?
110. Je váš výraz obličeje spíše proměnlivý než stálý?
111. Musíte obvykle ospravedlňovat nebo podporovat svůj názor, který jste již jednou řekli?
112. Obdivujete upřímně a otevřeně krásu druhých lidí?
113. Dalo by vám dost námahy přemýšlet o sebevraždě?
114. Považujete se, co se týče vašeho přístupu k životu, za energické?
115. Když s někým nesouhlasíte, ovlivní to váš celkový vztah k této osobě?
116. Způsobí vám menší selhání z vaší strany jen zřídkakdy starosti?
117. Máte někdy pocit, že příliš mluvíte?
118. Smějete se často?
119. Je snadné vám udělat radost?
120. Kdybyste se střetli s přímou opozicí, snažili byste se prosadit svůj vlastní názor, spíše než abyste se podvolili?
121. Předpokládejme, že by vzdálenost nebyla příliš velká. Dali byste přesto přednost jízdě před pěší chůzí?
122. Vyruší vás někdy hluk větru nebo praskání v domě?
123. Je vaše mínění ovlivňováno tím, že posuzujete věci z hlediska zkušeností, své výchovy nebo svého zaměstnání?
124. Vloudí se do vašeho jednání často netaktnost?
125. Je pravda, že nedůvěřujete lidem, kteří vás žádají o zapůjčení peněz?
126. Jsou vaše rozhodnutí ovlivněna osobními zájmy?
127. Dokážete se velice nadchnout nějakou jednoduchou maličkostí?
128. Podnikáte často činy, od kterých jste svým zdravým lidským rozumem zrazováni?
129. Jste pro rasovou diskriminaci a třídní rozdíly?
130. Jste si vědomi nějakých svých tělesných návyků, jako např. dloubání se v nose a uších, hraní si s vlasy nebo něčeho podobného?
131. Dokážete se rychle přizpůsobit a využít nových okolností a situací, ačkoli mohou být těžké?
132. Způsobují vám určité zvuky nepříjemné pocity?
133. Dokážete pochopit stanovisko druhého, když chcete?
134. Chodíte spát spíše podle toho, kdy se vám chce, než “podle hodin“?
135. Činí vás menší slabosti lidí netrpělivými?
136. Rozčilují vás děti?
137. Jste méně hovorní než vaši známí?