แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน “อัจฉราลัยเกมส์ 60”โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ *
สถานะผู้ตอบ *
ถ้าเป็นนักเรียนให้เลือกชั้น ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ด้วยครับ
Required
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
โปรดทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การวางแผนและการเตรียมการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของพิธีเปิด/ปิด
ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
การดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
ความเหมาะสมของประเภทกีฬาที่แข่งขัน
ความพร้อมของอุปกรณ์ในการแข่งขัน
ความเหมาะสมของผลการตัดสินในแต่ละกิจกรรม
การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนและครูในแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนเพียงใด
กิจกรรมนี้ควรจัดให้มีตลอดไป
ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนี้ ในระดับใด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms