Междинен отчет за реализация на дейностите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) за периода юли 2015 г. - декември 2017г.
Код по НЕИСПУО *
Your answer
Населено място *
Your answer
Детска градина/училище *
Your answer
1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата от етническите малцинства – в региони със смесено по етнически признак население *
да
не
2015 г.
2016 г
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите.
Your answer
2. Осигуряване на координационен механизъм между заинтересованите страни за провеждане на интеграционни политики *
да
не
2015 г
2016 г
2017 г
В случай на положителен отговор, опишете резултатите.
Your answer
3. Изграждане на електронна платформа, базирана на сървъра на МОН, за набиране и популяризиране на добър опит от заинтересованите страни по разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете как я ползвате.
Your answer
4. Формиране на родителски клубове и/или училищни настоятелства с участието на родители от етническите малцинства *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите от дейността им
Your answer
5. Работа със семейството за разясняване на ползите от интегрираното образование *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите.
Your answer
6. Работа с училищни настоятелства и/или родителски сдружения за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите.
Your answer
7. Провеждане на информационни кампании за привличане на завършили средно или висше образование младежи от уязвими етнически общности като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от училище *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите.
Your answer
8. Назначаване на „помощник на учителя“ и/или на „помощник-възпитатели“, където има необходимост от допълнителни образователно-възпитателни дейности с деца и ученици от етническите малцинства *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите.
Your answer
9. Планиране и реализиране на общинско равнище на поетапен процес на десегрегация и за преодоляване на вторичната сегрегация *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите.
Your answer
10. Подкрепа за деца и ученици от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в образователната система *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете дейностите и резултатите.
Your answer
11. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският език не е майчин. *
да
не
2015 г.
2016 г
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите.
Your answer
12. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете дейностите и резултатите
Your answer
13. Осъществявяне на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование *
да
не
2015г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете дейностите
Your answer
14. Изграждане и функциониране на система за ранно предупреждение относно отпадането от училище и преждевременното напускане на училище *
да
не
2015 г.
2016 г.
2018 г.
15. Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
16. Подкрепа на ученици от уязвимите етнически общности за продължаване на образованието в гимназиален етап *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете дейностите
Your answer
17. Специализирана работа за информиране и мотивиране на ученици от уязвими етнически групи в гимназиална степен за продължаване на образование във висшите училища
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
18. Подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца от различни етнически общности за съхраняване и развиване на общите и специфичните традиции по места *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
19. Обогатяване на учебното съдържание с елементи от историята и културата на етническите малцинства с акцент върху културните им постижения и принос към общонационалната култура и развитието на обществото *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
20. Създаване на възможности за взаимно опознаване на културите на етническите общности *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете дейностите
Your answer
21. Насърчаване кандидатстването за работа в училища и детски градини на учители с висше педагогическо образование, принадлежащи към по-слабо представени в професията етнически групи (съгласно Закона за защита от дискриминация) *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
В случай на положителен отговор, опишете резултатите
Your answer
22. Разработване и прилагане на механизми за стимулиране на педагогическите специалисти за прилагане на успешни подходи за работа в мултикултурна образователна среда *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
23. Включване в годишния план за дейността на училището/детската градина на традиционен празничен календар с изяви на ученици от различните етнически групи *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
24. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства в образователно-възпитателния процес, включително в часовете по СИП и ЗИП *
да
не
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms