แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ชั้น ม.1                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิชา : คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  
จำนวน  30  ข้อ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  เวลา  60  นาที
คำชี้แจง  ให้นักเรียนกรอกชื่อ-นามสกุล  และเลขที่ของตนเองให้ถูกต้อง  แล้วทำแบบทดสอบตามคำชี้แจงด้านล่าง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่ (เลือกให้ตรงกับที่ระบุไว้ที่ชื่อ-นามสกุล) *
ตอนที่ 1  แบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใดกล่าวถึงบอร์ด Kidbright ได้ถูกต้อง *
1 point
2. ข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนเขียนโปรแกรมอย่างเห็นได้ชัด *
1 point
3. การเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Kidbright สามารถทำได้เพียงแค่ลากบล็อกคำสั่งที่ต้องการมาเรียงต่อกัน *
1 point
ใช้รูปภาพนี้ตอบคำถามข้อ....
4. หมายเลข 1 คือ.... *
1 point
5. หมายเลข 2 คือ.... *
1 point
6. หมายเลข 3 คือ.... *
1 point
7. หมายเลข 4 คือ.... *
1 point
8. หมายเลข 5 คือ.... *
1 point
9. หมายเลข 6 คือ.... *
1 point
10. หมายเลข 8 คือ.... *
1 point
11. หมายเลข 9 คือ.... *
1 point
12. หมายเลข 10 คือ.... *
1 point
13. หมายเลข 11 คือ.... *
1 point
14. ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมเปิด/ปิด พัดลมอัตโนมัติโดยใช้เงื่อนไขอุณหภูมิเป็นตัวกำหนดการเปิด/ปิด ต้องใช้งานส่วนประกอบของบอร์ด Kidbright หมายเลขใด *
1 point
Captionless Image
15. ถ้าต้องการการเชื่อมต่อหลอดไฟแบบ USB เข้ากับบอร์ด Kidbright  ต้องเชื่อมต่อบริเวณหมายเลขใด *
1 point
Captionless Image
16. อุปกรณ์ใดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบริเวณพอร์ตยูเอสบีบนบอร์ด Kidbright ได้ *
1 point
17. อุปกรณ์ในรูปด้านล่างทำหน้าที่อะไร *
1 point
Captionless Image
18. การต่อเซนเซอร์ดังรูปด้านล่าง ควรใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใด *
1 point
Captionless Image
19. การต่อเซนเซอร์ในรูปด้านล่าง  สายเส้นใดทำหน้าที่ส่งสัญญาณจากเซนเซอร์เข้าไปยังบอร์ด Kidbright *
1 point
Captionless Image
20. สายเส้นใดทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเซนเซอร์ที่มาเชื่อมต่อกับบอร์ด Kidbright *
1 point
Captionless Image
21. การต่ออุปกรณ์ดังรูปด้านล่างควรใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ชนิดใด *
1 point
Captionless Image
22. ปุ่มใดทำหน้าที่ในการบันทึกโปรแกรมที่เขียนไว้ *
1 point
23. ถ้าต้องการให้โปรแกรมทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้  ต้องคลิกที่ปุ่มใด *
1 point
24. จากคำสั่งในรูปด้านล่างจะแสดงผลอย่างไร *
1 point
Captionless Image
25. จากคำสั่งในรูปด้านล่างจะแสดงผลอย่างไร *
1 point
Captionless Image
26. ในการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจ  จะใช้คำสั่งใด *
1 point
27. ถ้านักเรียนเขียนโปรแกรมดังรูปด้านซ้าย  แล้วปุ่มกดมีสถานะดังรูปด้านขวา  โปรแกรมจะแสดงผลการทำงานอย่างไร *
1 point
Captionless Image
28. ถ้าอยากให้โปรแกรมแสดงข้อความ Tuesday นักเรียนต้องทำอย่างไร *
1 point
Captionless Image
29. ถ้าอยากให้พัดลมทำงาน  ต้องปรับอุณหภูมิไปที่เท่าใด *
1 point
Captionless Image
30. พัดลมจะหยุดทำงานเมื่อใด *
1 point
Captionless Image
31. คำสั่งแสดงข้อความใดที่ต้องใช้ร่วมกับคำสั่งหน่วงเวลาเพื่อให้แสดงข้อความได้ครบถ้วนก่อนทำงานคำสั่งถัดไป *
1 point
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy