แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ *
2. สถานภาพ
2.1 นักศึกษา (ระดับการศึกษา)
Clear selection
2.2 นักศึกษา (ชั้นปีที่)
Clear selection
2.3 สถานภาพ (สำหรับอาจารย์, เจ้าหน้าที่)
Clear selection
2.4 สถานภาพ (สำหรับบุคคลภายนอก)
Clear selection
3. สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
4. ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด *
5. ช่วงเวลาที่เข้าใช้ห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ใช้บริการ
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่านต่อการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ด้านการให้บริการ
5
4
3
2
1
การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน/ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ระยะเวลาการเปิด/ปิด มีความเหมาะสม (8.00-17.00 น)
ระยะเวลาการเปิดล่วงเวลามีความเหมาะสม (3 สัปดาห์ช่วงสอบ 17.00-20.00 น.)
จัดให้มีรับความคิดเห็นหรือแบบประเมินการให้บริการ
ความสะดวกในการใช้บริการห้องชมภาพยนตร์
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าวิจัย
ความสะดวกในการใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ความสะดวกในการใช้บริการยืม-คืน
ความสะดวกในการค้นหาหนังสือบนชั้น
Clear selection
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ, วารสาร หนังสือพิมพ์, e-book, ฐานข้อมูลออนไลน์)
5
4
3
2
1
ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอตามความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการมีความหลากหลาย
ทรัพยากรสารสนเทศมีเนื้อหาตรงตามความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
Clear selection
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
4
3
2
1
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ให้บริการ
ความทันสมัยของโปรแกรมที่ให้บริการ
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม
Clear selection
ด้านบุคลากรของห้องสมุด
5
4
3
2
1
บุคลากรให้บริการแต่งกายและบุคลิกภาพเหมาะสม
บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกริยามารยาทที่ดี
บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและ มีอัธยาศัยดี
บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อม
บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ
บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ
Clear selection
ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
แสงสว่างมีเพียงพอ
ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
ความสะอาดภายในห้องสมุด
สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มย่อยมีเพียงพอ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก (notebook, ปลั๊กไฟ, กระเป๋าผ้าฯลฯ)
ความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ
ความสะดวกในการใช้บริการยืมต่อหนังสือผ่านระบบออนไลน์
ความสะดวกในการใช้ตู้ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
ความสะดวกในการใช้บริการตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ
Clear selection
ด้านการประชาสัมพันธ์
5
4
3
2
1
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น website, facebook
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น บริการ กิจกรรม ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ฯลฯ มีความสม่ำเสมอ
Clear selection
ด้านผลจากการให้บริการ
5
4
3
2
1
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกี่คะแนน
2. จุดเด่นที่ประทับใจท่าน คือ
3. จุดที่ควรปรับปรุง คือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Report Abuse