แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดม่วงแค สำนักงานเขตบางรัก ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดม่วงแค สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์นี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดม่วงแคนี้ และสามารถนำเอกสารหลักฐานการสมัครมาในภายหลัง ซึ่งทางโรงเรียนจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานการสมัครมายื่นในภายหลังได้ โดยแนบเอกสารดังนี้
1. ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) จากสถานศึกษาเดิม
2. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง อย่างละ 2 ชุด
(กรณีผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดา-มารดาของนักเรียน)
6. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 2 ชุด
เข้าเรียนในระดับชั้น *
เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก (ตัวอย่าง 1-2345-67890-12-3)
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล นักเรียน *
วัน เดือน ปี เกิด นักเรียน
ตัวอย่าง เช่น 1 มกราคม 2557
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อ - สกุล บิดา *
หมายเลขโทรศัพท์บิดา *
ชื่อ - สกุล มารดา *
หมายเลขโทรศัพท์มารดา *
ชื่อ - สกุล ผู้ปกครองนักเรียน (กรณีไม่ใช่บิดา - มารดา)
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ปกครองนักเรียน(กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)
ผู้ปกครองนักเรียน (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา) มีความเกี่ยวข้องเป็น (ของนักเรียน)
หลักฐานการสมัคร
ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา)
ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เอกสารประจำตัวนักเรียน
เอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
นักเรียน
บิดา
มารดา
อื่น ๆ(ผู้ปกครอง)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สูติบัตร(ใบเกิด)
นักเรียน
สูติบัตร(ใบเกิด)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy