แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning

http://jet.patum.ac.th
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  1. นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning
  2. นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาจากการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ได้สะดวกและรวดเร็วกว่าตำราเรียน
  3. การใช้ภาพเหมาะสมกับเนื้อหา
  4. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ทำให้ตื่นเต้นและเร้าความสนใจ
  5. นักเรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง
  6. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น
  7. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาได้เช่นเดียวกับครู
  8. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ทำให้เหนื่อยน้อยกว่าการเรียนตามปกติ
  9. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ทำให้นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนมากขึ้น
  10. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ทำให้นักเรียนรู้จักการช่วยตัวเองในการเรียนมากขึ้น
  11. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินในการเรียน
  12. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning แก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อน
  13. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ช่วยเพิ่มทักษะในการวิจัย
  14. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  15. การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning เพิ่มทักษะในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยตนเอง
  Please enter one response per row