Góp ý chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo.
Nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Trường cao đẳng sư phạm Trung ương - Nha Trang, các bạn sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng xin cho đóng góp ý kiến về các vấn đề: Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Tổ chức đào tạo và Các hoạt động hỗ trợ đào tạo. Mọi ý kiến góp ý sẽ là cơ sở để Nhà trường điều chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội.
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI GÓP Ý
1.Họ và tên:
Your answer
Khóa
Your answer
2. Ngành học
Your answer
Giới tính
3. Hộ khẩu thường trú
Your answer
4. Địa chỉ liên lạc
Your answer
5. Số điện thoại
Your answer
Email:
Your answer
II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
1. Về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
1.1. Mức độ kiến thức, kỹ năng, thái độ của bản thân so với chuẩn đầu ra
Hãy đánh dấu (X) vào một ô tương ứng với mức độ đạt được của anh/chị cho từng nội dung nêu dưới đây
Yêu cầu về kiến thức
Chưa đạt
Đạt
Đạt cao hơn
1.Phân tích được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh
2.Giải thích được những nội dung cơ bản thuộc khối kiến thức khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật: Tâm lý học đại cương, giáo dục học đại cương, cơ sở văn hoá Việt Nam…
3.Tóm tắt được đặc điểm, quy luật phát triển thể chất, tâm lý của trẻ em các giai đoạn lứa tuổi mầm non.
4.Mô tả được các thao tác cơ bản về chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ có khoa học, các dấu hiệu bệnh lý trên trẻ, xử lý ban đầu và phòng tránh một số bệnh, tai nạn thường gặp ở trẻ mầm non.
5.Liên kết được các kiến thức cơ bản về giáo dục học mầm non, âm nhạc, múa, mỹ thuật, tạo hình đồ chơi, văn học với các kiến thức chuyên ngành về phương pháp giáo dục trẻ mầm non.
6.Phân tích được nội dung cơ bản của chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
7.Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc, giáo dục các đối tượng trẻ khác nhau (bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt ) trong tuổi mầm non.
Yêu cầu về kỹ năng
Chưa đạt
Đạt
Đạt cao hơn
8.Xây dựng được các kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trên cơ sở tính đến mục tiêu, nội dung giáo dục, đặc điểm trẻ và điều kiện thực tiễn địa phương.
9.Thực hiện được các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non : tổ chức môi trường nhóm lớp, tổ chức bữa ăn, giấc ngủ đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ, phòng tránh và xử lý ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ.
10.Xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp điều kiện thực tiễn của nhóm lớp ; làm được đồ dùng đồ chơi từ các nguồn nguyên vật liệu khác nhau, sử dụng có hiệu quả các loại đồ dùng đồ chơi và nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục, nhu cầu khả năng của trẻ.
11.Tổ chức được các hoạt động giáo dục trẻ mầm non theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ.
12.Quan sát, đánh giá được sự phát triển của trẻ nhóm lớp quản lý; đánh giá được hiệu quả công việc của bản thân và đồng nghiệp, từ đó điều chỉnh được kế hoạch, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp mục tiêu và đặc điểm của trẻ
13.Vận dụng được kiến thức lý luận về đặc điểm phát triển tâm, sinh lý trẻ mầm non, phương pháp giáo dục trẻ mầm non vào việc xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động nghề nghiệp.
14.Quản lý nhóm lớp đảm bảo an toàn, hiệu quả.
15.Giao tiếp phù hợp với trẻ, với phụ huynh và đồng nghiệp
16. Tuyên truyền, phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
17.Có kiến thức tin học tương đương trình độ A, ứng dụng được công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
18. Sử dụng được tiếng Anh để mô tả, trao đổi và giải thích ý kiến bản thân về các chủ đề liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản. Hiểu được các văn bản tiếng Anh chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong phạm vi chuyên ngành Giáo dục Mầm non hoặc bản thân quan tâm.
Yêu cầu về thái độ
Chưa đạt
Đạt
Đạt cao hơn
19.Yêu nước, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước
20.Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh
21.Có trách nhiệm với nghề, mong muốn thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
22.Sẵn sàng bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trẻ.
23.Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện bản thân nhằm đạt được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với giáo viên mầm non.
Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
Chưa đạt
Đạt
Đạt mức cao hơn
24.Giáo viên làm việc tại các loại hình trường, lớp, trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Chưa đạt
Đạt
Đạt mức cao hơn
25.Có khả năng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân.
26.Có thể học liên thông chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc học văn bằng hai các chuyên ngành có liên quan (giáo viên mầm non chuyên giáo dục âm nhạc, chuyên giáo dục đặc biệt...).
1.2. Đề xuất điều chỉnh chuẩn đầu ra
a) Điều chỉnh mức độ yêu cầu chuẩn đầu ra (Hãy đánh dấu vào một ô tương ứng với đề xuất của anh/chị cho từng nội dung nêu dưới đây)
Yêu cầu về kiến thức
Nhất trí
Giảm yêu cầu
Nâng yêu cầu
1.Phân tích được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh
2.Giải thích được những nội dung cơ bản thuộc khối kiến thức khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật: Tâm lý học đại cương, giáo dục học đại cương, cơ sở văn hoá Việt Nam…
3.Tóm tắt được đặc điểm, quy luật phát triển thể chất, tâm lý của trẻ em các giai đoạn lứa tuổi mầm non.
4.Mô tả được các thao tác cơ bản về chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ có khoa học, các dấu hiệu bệnh lý trên trẻ, xử lý ban đầu và phòng tránh một số bệnh, tai nạn thường gặp ở trẻ mầm non.
5.Liên kết được các kiến thức cơ bản về giáo dục học mầm non, âm nhạc, múa, mỹ thuật, tạo hình đồ chơi, văn học với các kiến thức chuyên ngành về phương pháp giáo dục trẻ mầm non.
6.Phân tích được nội dung cơ bản của chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
7.Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc, giáo dục các đối tượng trẻ khác nhau (bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt ) trong tuổi mầm non.
Yêu cầu về kỹ năng
Nhất trí
Giảm yêu cầu
Nâng yêu cầu
8.Xây dựng được các kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trên cơ sở tính đến mục tiêu, nội dung giáo dục, đặc điểm trẻ và điều kiện thực tiễn địa phương
9.Thực hiện được các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non : tổ chức môi trường nhóm lớp, tổ chức bữa ăn, giấc ngủ đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ, phòng tránh và xử lý ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ.
10.Xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp điều kiện thực tiễn của nhóm lớp ; làm được đồ dùng đồ chơi từ các nguồn nguyên vật liệu khác nhau, sử dụng có hiệu quả các loại đồ dùng đồ chơi và nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục, nhu cầu khả năng của trẻ.
11.Tổ chức được các hoạt động giáo dục trẻ mầm non theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ.
12. Quan sát, đánh giá được sự phát triển của trẻ nhóm lớp quản lý; đánh giá được hiệu quả công việc của bản thân và đồng nghiệp, từ đó điều chỉnh được kế hoạch, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp mục tiêu và đặc điểm của trẻ.
13.Vận dụng được kiến thức lý luận về đặc điểm phát triển tâm, sinh lý trẻ mầm non, phương pháp giáo dục trẻ mầm non vào việc xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động nghề nghiệp.
14. Quản lý nhóm lớp đảm bảo an toàn, hiệu quả.
15. Giao tiếp phù hợp với trẻ, với phụ huynh và đồng nghiệp
16.Tuyên truyền, phối hợp được với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
17.Có kiến thức tin học tương đương trình độ A, ứng dụng được công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
Sử dụng được tiếng Anh để mô tả, trao đổi và giải thích ý kiến bản thân về các chủ đề liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản. Hiểu được các văn bản tiếng Anh chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong phạm vi chuyên ngành Giáo dục Mầm non hoặc bản thân quan tâm.
Yêu cầu về thái độ
Nhất trí
Giảm yêu cầu
Nâng yêu cầu
19.Yêu nước, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước
20.Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh
21.Có trách nhiệm với nghề, mong muốn thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
22.Sẵn sàng bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trẻ.
23.Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện bản thân nhằm đạt được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với giáo viên mầm non.
Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
Nhất trí
Giảm yêu cầu
Nâng yêu cầu
24.Giáo viên làm việc tại các loại hình trường, lớp, trung tâm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Nhất trí
Giảm yêu cầu
Nâng yêu cầu
25.Có khả năng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân.
26.Có thể học liên thông chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc học văn bằng hai các chuyên ngành có liên quan (giáo viên mầm non chuyên giáo dục âm nhạc, chuyên giáo dục đặc biệt...).
b) Những đề xuất khác (cắt bỏ hoặc bổ sung/ thay nội dung chuẩn đầu ra)
Your answer
2. Về nội dung chương trình đào tạo
2.1. Mức độ hài lòng về nội dung chương trình đào tạo
Hãy đánh dấu (X) vào một ô tương ứng với mức độ hài lòng của anh/chị cho từng nội dung nêu dưới đây
*Mức độ hài lòng: 1. Rất hài lòng; 2. Hài lòng; 3. Không hài lòng; 4. Rất không hài lòng
Nội dung
1. Rất hài lòng
2.Hài lòng
3.Không hài lòng
4. Rất hài lòng
1.Chương trình đào tạo có sự cân đối giữa kiến thức cơ sở và chuyên ngành, giữa lý thuyết và thực hành
2. Chương trình đào tạo có nội dung gắn kết với nghề nghiệp tương lai
3. Nội dung chương trình phù hợp với trình độ đào tạo và đặc điểm người học
4. Chương trình thể hiện rõ ràng, cụ thể yêu cầu tự học đối với người học
5.Có sự liên kết, kế thừa giữa các học phần trong chương trình đào tạo
6.Có sự liên kết, kế thừa giữa các học phần trong chương trình đào tạo
2.2 Ý kiến đề xuất đối với nội dung chương trình đào tạo
(Lưu ý: Đề nghị ghi rõ tên học phần/nội dung, số tiết đề xuất điều chỉnh, bổ sung)
a) Thêm học phần mới hoặc bổ sung nội dung/ tăng số tiết cho học phần, cụ thể:
Your answer
b) Lược bỏ học phần hoặc giảm nội dung/ số tiết học phần, cụ thể :
Your answer
3. Về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
3.1. Mức độ hài lòng về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
Hãy đánh dấu (X) vào một ô tương ứng với mức độ hài lòng của anh/chị cho từng nội dung nêu dưới đây
HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
1. Rất hài lòng
2. Hài lòng
3. Không hài lòng
4. Rất không hài lòng
1.Chấp hành các quy định về giờ giấc và quy chế chuyên môn
2.Thông tin rõ ràng cho người học về mục tiêu, nội dung chương trình học phần, yêu cầu học tập, phương thức kiểm tra, đánh giá
3. Phương pháp giảng dạy hấp dẫn, dễ hiểu, phát huy tính tích cực và phát triển năng lực người học
4. Giảng dạy nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người học
5. Quan tâm hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của người học
6. Công bằng và khách quan trong kiểm tra, đánh giá người học, phản hồi kịp thời cả về điểm số và ý kiến nhận xét, đánh giá
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC
1. Rất hài lòng
2.Hài lòng
3. Không hài lòng
4. Rất không hài lòng
7.Kế hoạch đào tạo được xây dựng đảm bảo tính khoa học
8.Kế hoạch đào tạo được thông báo kịp thời cho người học
9. Lớp học có sĩ số hợp lý, thuận lợi cho người học trong học tập
10. Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần được xây dựng khoa học, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện của Trường và đối tượng người học
11. Kế hoạch thi được thông báo sớm, công khai, rõ ràng môn thi, ngày thi, địa điểm thi
12. Hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học đa dạng, phù hợp mục tiêu, tính chất học phần
13. Kết quả học tập của người học được thông báo rõ ràng; thời gian thông báo đảm bảo đúng quy định
14. Phần mềm quản lý kết quả học tập của người học thuận tiện cho việc truy cập, đảm bảo an toàn
15. Cán bộ, nhân viên phục vụ công tác đào tạo và đánh giá có thái độ hòa nhã, giải quyết kịp thời thắc mắc của người học về kết quả thi, điểm trung bình chung của năm học và xếp loại tốt nghiệp
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC
1. Hài lòng
2. Rất hài lòng
3. Không hài lòng
4. Rất không hài lòng
16. Nhà trường quan tâm tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp người học trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại trường
17. Các hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, Thể dục thể thao, công tác Đoàn - Hội thiết thực, gắn kết với chuyên ngành người học được đào tạo
18.Cán bộ, nhân viên phụ trách công tác học sinh sinh viên Nhà trường có thái độ hòa nhã, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của người học
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC
1. Hài lòng
2. Rất hài lòng
3. Không hài lòng
4. Rất không hài lòng
19.Nguồn tài liệu học tập mà thư viện cung cấp đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu của người học
20.Điều kiện phòng học, trang thiết bị của Nhà trường đáp ứng được yêu cầu dạy và học các học phần lý thuyết và thực hành
21.Cán bộ, nhân viên phụ trách các phòng học, thiết bị, thư viện có thái độ hòa nhã, nhiệt tình trong công tác phục vụ người học
3.2 Ý kiến đề xuất đối với việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
a) Về phương pháp dạy của giảng viên
Your answer
b) Về phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học
Your answer
c) Về kế hoạch đào tạo
Your answer
d) Về thời khóa biểu
Your answer
đ) Về hoạt động hỗ trợ người học
Your answer
e) Về phòng học, trang thiết bị phục vụ việc học tập
Your answer
g) Về thư viện và cơ sở vật chất
Your answer
h) Những ý kiến khác:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms