Nomineringen är öppen till den 28 februari 2022.  The nomination is open until Februari 28 2022.

SWE: Via detta formulär kan du lämna förslag på vilka turfare som bör nomineras för tilldelning av utmärkelsen Turf Awards 2021 i kategorierna: 1) Årets Turfprestation 2021  - utgör en utmärkelse för den som t.ex. tagit flest antal guld- eller månadsmedaljer alternativt flest antal zoner, unika zoner, regioner eller motsvarande under 2021. 2) Årets stjärnskott 2021 - utgör en utmärkelse bland turfare som inlett sitt turfande som newbie under 2021 och som gjort väldigt snabba framsteg under året. 3) Årets Turfare 2021 - utgör en öppen kategori och ett pris till en turfare som utmärkt sig på ett föredömligt sätt utan koppling till enskild turfprestation. Det kan gälla allt från insatser för att sprida turf, marknadsföring, anordnande av events eller turfare som alltid hjälper och stöttar andra. 4) Årets zontagning 2021 - utgör en utmärkelse för att ha genomfört en av de mest uppmärksammade eller spektakulära zontagningarna under 2021.

ENG: Please use this form to nominate Turfers who you think should be awarded the Turf Awards 2021 for their performances this year. The Award Categories are: 1) Best Turf Performance of the Year - awarded to the Turfer who, for example, got the most gold medals, monthly medals, has taken the most zones, unique zones, regions or equivalent in 2021. 2) Turf Star of the Year - awarded to the Turfer who started turfing as a newbie in 2021 and has made the fastest progress during the year. 3) Turfer of the Year 2021 - an open category to nominate a Turfer that exceled in an exemplary way without any connections to an individual
Turf performance. This award can be given for anything, for example: efforts to spread Turf, marketing, organizing Turf events or a Turfer who has helped and supported others. 4) Most Spectacular Zone Takeover of the Year - awarded to the Turfer, who has completed one of the most notable or spectacular zone takes in 2021.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1) Årets turfprestation 2021 -  Best Turf Performance of the Year 2021  (Ange nickname - note nickname)
Kort motivering / Short motivation
2) Årets stjärnskott 2021 -  Turf Star of the Year 2021  (Ange nickname - note nickname)
Kort motivering / Short motivation
3) Årets turfare 2021 -  Turfer of the Year 2021  (Ange nickname - note nickname)
Kort motivering / Short motivation
4) Årets zontagning 2021 -  Most Spectacular Zone Takeover of the Year 2021 (Ange nickname - note nickname)
Kort motivering / Short motivation
GDPR info SWE: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna urskilja att svarsformuläret enbart används en gång per användare. Din e-postadress kommer att sparas när du skickar iväg ett ifyllt formulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas till och med 1 april 2022 varefter de kommer att gallras bort.  De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med andra. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via events@turfgame.com                                                       GDPR info ENG: We need to save and process personal data about you, such as and e-mail address. The purpose of such treatment is to be able to discern that the response form is only used once per user. Your email address will be saved when you send in a completed form. We apply the applicable privacy legislation at all times in all processing of personal data. Your information will be saved until April 1, 2022 after which it will be thinned out. The personal information we process about you will not be shared with others. You have the right to contact us if you want information about the information we have about you, to request correction, transfer or to request that we limit the processing, to make objections or request deletion of your information. The easiest way to do this is to contact us via events@turfgame.com                                                    *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Andrimon AB. Report Abuse