แบบสอบถามความต้องการบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์

ดําเนินการโดย สวทน. ร่วมกับ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ส่วนที่ 1 คำชี้้แจง

  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะใช้เพื่อประกอบการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ และจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยของประเทศไทยเพื่อเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

  ส่วนที่ 2 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 การศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 4 ภาระงานและลักษณะงานที่รับผิดชอบ

  This is a required question
  4.2.1 เป็นผู้วางแผนโครงการปรับปรุงพันธุ์
  4.2.2 เป็นผู้รวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืช
  4.2.3 เป็นผู้ดำเนินการผสมพันธุ์พืช
  4.2.4 เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์/สายพันธุ์พืช
  4.2.5 เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืช
  4.2.6 เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีการเหนี่ยวนำการกลายพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
  4.2.7 เป็นผู้ดำเนินการเปรียบเทียบพันธุ์ (yield trial)
  4.2.8 เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์พ่อแม่ (parent seed)
  4.2.9 เป็นผู้ดำเนินการขยายเมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ์
  4.2.10 เป็นผู้ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (field inspector)
  4.2.11 เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (seed analyst)
  4.2.12 เป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
  Please enter one response per row
  4.3.1 พันธุศาสตร์ (genetics)
  4.3.2 การปรับปรุงพันธุ์ (plant breeding)
  4.3.3 พันธุศาสตร์ปริมาณ (quantitative genetics)
  4.3.4 การวางแผนการทดลอง (experimental design)
  4.3.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ (statistical analysis)
  4.3.6 เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)
  4.3.7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture)
  4.3.8 เครื่องหมายดีเอนเอ (DNA marker)
  4.3.9 การถ่ายยีน (gene transformation)
  4.3.10 การเหนี่ยวนำการกลายพันธุ์ (mutation breeding)
  4.3.11 การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ (seed testing)
  4.3.12 การขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ (seed multiplication)
  4.3.13 การรับรองเมล็ดพันธุ์ (seed certification)
  4.3.14 กฎหมายเมล็ดพันธุ์ (seed laws)/พ.ร.บ. พันธุ์พืช 2518
  4.3.15 พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช 2542
  4.3.16 พ.ร.บ. กักพืช 2507
  4.3.17 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ (seed storage)
  4.3.18 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (seed processing)
  Please enter one response per row
   - ทักษะการพูด-ฟัง
  - ทักษะการอ่าน-เขียน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  4.4.1 พันธุศาสตร์ (genetics)
  4.4.2 การปรับปรุงพันธุ์ (plant breeding)
  4.4.3 พันธุศาสตร์ปริมาณ (quantitative genetics)
  4.4.4 การวางแผนการทดลอง(experimental design)
  4.4.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ (statistical analysis)
  4.4.6 เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)
  4.4.7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture)
  4.4.8 เครื่องหมายดีเอนเอ (DNA marker)
  4.4.9 การถ่ายยีน (gene transformation)
  4.4.10 เทคนิคการเหนี่ยวนำการกลายพันธุ์(mutation breeding)
  4.4.11 การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ (seed testing)
  4.4.12 การขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์(seed multiplication)
  4.4.13 การรับรองเมล็ดพันธุ์ (seed certification)
  4.4.14 กฎหมายเมล็ดพันธุ์(seed laws)/พ.ร.บ. พันธุ์พืช 2518
  4.4.15 พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช 2542
  4.4.16 พ.ร.บ. กักพืช 2507
  4.4.17 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ (seed storage)
  4.4.18 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (seed processing)
  Please enter one response per row
   - ทักษะการพูด-ฟัง
  - ทักษะการอ่าน-เขียน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  4.5.1 พันธุศาสตร์ (genetics)
  4.5.2 การปรับปรุงพันธุ์ (plant breeding)
  4.5.3 พันธุศาสตร์ปริมาณ (quantitative genetics)
  4.5.4 การวางแผนการทดลอง (experimental  design)
  4.5.5 การวิเคราะห์ทางสถิติ (statistical analysis)
  4.5.6 เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)
  4.5.7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture)
  4.5.8 เครื่องหมายดีเอนเอ (DNA marker)
  4.5.9 การถ่ายยีน (gene transformation)
  4.5.10 การเหนี่ยวนำการกลายพันธุ์ (mutation breeding)
  4.5.11 การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ (seed testing)
  4.5.12 การขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ (seed multiplication)
  4.5.13 การรับรองเมล็ดพันธุ์ (seed certification)
  4.5.14 กฎหมายเมล็ดพันธุ์ (seed laws)/พ.ร.บ.พันธุ์พืช 2518
  4.5.15 พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2542
  4.5.16 พ.ร.บ.กักพืช 2507
  4.5.17 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ (seed storage)
  4.5.18 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (seed processing)
  Please enter one response per row
   - ทักษะการพูด-ฟัง
  - ทักษะการอ่าน-เขียน
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นด้านความต้องการบุคลากร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-4356-9984, 08-3956-9141 โทรสาร. 0-2579-8580 อีเมล fagrtpc@ku.ac.th