ลงทะเบียน /ทำแบบทดสอบหลังการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 การอบรมออนไลน์ (Online) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 2 จ.ชลบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 การอบรมออนไลน์ (Online) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแส ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และสร้างเครือข่ายร่วมกัน และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
1.รหัสนักศึกษา *
2.คำนำหน้าชื่อ *
3.ชื่อ.สกุล *
4.สังกัดคณะ /สถาบัน /สำนักวิชา *
5.หมายเลขโทรศัพท์ *
6.อีเมล E-mail (ถ้ามี)
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว แบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ
1.ข้อใดคือความหมายของ “ยาเสพติด” *
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า *
3. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ “สำนักงาน ป.ป.ส.” *
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด *
5. “วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่าอย่างไร *
6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “เสพ” *
7. สารเสพติดประเภทกดสมองที่ร้ายแรงที่สุด คือ *
8. วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ตกเป็นทาสยาเสพติดคือข้อใด *
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของยาเสพติดที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ *
10. ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทใด *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม /ความคิดเห็น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse