แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. งานที่มาติดต่อใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 งาน)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลขั้นตอนการขอรับบริการ
2.ความยุติธรรมในการให้บริการ
3.การจัดลำดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ
4.การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่างๆ
5.มีการติดตั้งป้ายแนะนำการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการ
6.ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
7.การจัดให้มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่าง ๆ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
8.การจัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
9.การติดต่อเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง
10.การติดต่อเพื่อขอใช้บริการทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต
11. การจัดให้มีหน่วยบริการนอกสถานที่
12.การจัดให้มีช่องทางการให้บริการอื่น ๆ นอกจากติดต่อด้วยตนเอง เช่น ไปรษณีย์ ผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น
13.การจัดให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการให้บริการ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น
14.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การบริการนอกสถานที่ ชำระภาษีทางไปรษณีย์ เป็นต้น
15. การมีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
16.ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
17.ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เมื่อมีประชาชนมาขอรับบริการ
18. ความสามารถในการตอบข้อซักถามให้กับประชาชน
19. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับบริการ
20. ความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่
21.จำนวนของเจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ให้บริการ
22.การใช้วาจาหรือคำพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
23.ความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ
24. การค้นหาข้อมูลตามที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ
25.การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
26.ความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
27. ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
28.ความกว้างขวางของพื้นที่ในการให้บริการ
29.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
30.การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่าง ๆ
31. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ
32.ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานที่
33. การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
34.ระบบการรักษาความปลอดภัย
35.ความสะอาดเป็นระเบียบร้อยภายในอาคารสถานที่
36.การจัดพื้นที่สำหรับจอดรถของผู้มารับบริการ
37. ความสะอาดและจำนวนห้องน้ำที่จัดไว้บริการ
38.การจัดให้มีสื่อประขาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
39. การจัดให้มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตชุมชน/ตำบล/หมู่บ้าน
40. การจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มสำหรรับผู้มาขอรับบริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.