แบบแสดงความคิดเห็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คำอธิบาย
แบบแสดงความคิดเห็นชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ต่อไป
โปรดกรอกข้อมูลของท่านและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในจังหวัดของท่าน พร้อมเสนอแนะนโยบายและวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าว ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2558

  1. ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question