Tập huấn "Các bước đi thực tế hỗ trợ DNNVV phòng ngừa tham nhũng"/Training Workshop For Enterprises - Practical Steps for dealing with Corruption

• Ngày/Date: Thứ 3, ngày 9 tháng 6 /Tuesday, 6th September 2016
• Thời gian/Time: 08:00 – 16:00 Có ăn trưa và giải khát giữa giờ/ Including lunch and coffee breaks
• Địa điểm/Venue: Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng/ Trade Union Hotel, 14 Tran Binh Trong Str., Hanoi

Xin vui lòng gửi đăng ký tham dự tới Bà Đinh Thị Bích Xuân qua email: xuandtb@vcci.com.vn hoặc điện thoại di động: 0988176878 trước ngày 31 tháng 8 năm 2016 ./ Please kindly send registration to Ms. Dinh Thi Bich Xuan via email: xuandtb@vcci.com.vn and/or mobile: 0988176878 before 31st August 2016.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question