แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ DSpace บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วัตถุประสงคฺ์
เพืิ่อสำรวจความต้องการในการใช้งานระบบ และนำผลการสำรวจไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบคลังปัญญา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ และแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและสังคมต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ DSpace คลังปัญญาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ DSpace คลังปัญญาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างและเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. สังกัด คณะ/สำนัก/หน่วยงาน *
2. เพศ *
Required
3. อายุ *
4. การศึกษา *
5. สถานะในการทำงาน *
6. ประเภทบุคลากร *
7. อายุการทำงาน *
8. ท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองไว้ใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของท่าน *
9. ท่านคิดว่าท่านสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด *
10. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน *
Your answer
ตอนที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ DSpace คลังปัญญาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1. ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ท่านรู้จักและใช้งาน *
2. ท่านเข้าใช้ระบบ DSpace คลังปัญญาบัณฑิตศึกษา ผ่านทางเครื่องมือใด *
3. ท่านเข้าใช้ระบบ DSpace คลังปัญญาบัณฑิตศึกษา บ่อยแค่ไหน *
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้คลังปัญญา บัณฑิตศึกษา
Your answer
4. ท่านคิดว่าการนำข้อมูลจากคลังปัญญาบัณฑิตศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการทำผลงานวิชาการ งานวิจัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับใด *
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อยมาก
รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก - ง่าย
2. กระบวนการทำงานของระบบ
3. ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ
4. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
7. ความสะดวกในการใช้งานระบบ
8. ความเหมาะสมในการใช้งานระบบ
9. ความพึงพอใจในการใช้งาน
10. ประโยชน์ของข้อมูลในการนำไปใช้ประโยชน์
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อยมาก
1. ความรวดเร็วในการใช้ระบบ
2. ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
3. ความครบถ้วนสมบูรณ์
4. ความทันสมัยของข้อมูล
5. การตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของระบบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service