แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สถาบันพลาสติก (www.thaiplastics.org)
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ช่วงอายุ *
ระดับการศึกษา *
ความถี่ในการเข้าใช้งาน *
ส่วนที่ 2 : การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เว็บไซต์สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
2. เว็บไซต์สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับอะไร
ส่วนที่ 3 : การประเมินด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
2. ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้
3. ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความเคลื่อนไหว รวดเร็ว ทันสมัย
4. สำนวนภาษาที่ใช้สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งใด
ส่วนที่ 4 : การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ
2. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. สีสันและภาพประกอบในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล
ส่วนที่ 5 : การประเมินด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และงานวิจัย
3. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
จุดที่ควรปรับปรุง หากมีตัวอย่างกรุณาระบุ URL เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ (ถ้ามี)
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.