Konsultacje działania COP: 16.11., godz. 14.00 lub 17.11., godz. 16.30
Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani / Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana lub dziecka nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę jest Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Kopernika 26, 40-064 Katowice.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: most@mostkatowice.pl
3. Pani/Pana lub dziecka nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę dane osobowe i wizerunek, głos, wypowiedź zarejestrowane w postaci fotografii czy nagrań audiowizualnych będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z realizacji zadań publicznych i projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, występujące jako podmiot samodzielny lub w partnerstwie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w szczególności na rzecz:
a. Działań statutowych realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w oparciu o zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 roku;
b. Działań w zakresie spraw związanych z naborem, realizacją i kontrolą realizowanych zadań publicznych i projektów grantowych;
c. Działań związanych z opracowaniem zbiorczych zestawień statystycznych i diagnoz społecznych oraz ewaluacji, tworzonych na potrzeby własne Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, w celu usprawnienia realizacji działań Statutowych w przyszłości;
d. Działań archiwizacyjnych
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana lub dziecka nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę danych osobowych: imię, nazwisko, numer pesel, data urodzenia, adres zamieszkania i numer telefonu oraz wizerunek.
5. Pani/Pana lub dziecka nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana lub dziecka nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę dane osobowe będą przechowywane tylko w okresie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, przy uwzględnieniu okresu trwałości realizowanych zadań publicznych i projektów, a także krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, brak zgody może jednak uniemożliwić udział w działaniach statutowych realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich lub dziecka nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wybrany termin *
Imię i nazwisko *
Reprezentowana Organizacja *
Adres e-mail *
Numer telefonu
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST. Report Abuse