แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนิสิตชั้นปีที่1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. แบบสำรวจแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านการศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลบิดา-มารดา และผู้ปกครองหรือผู้ให้อุปการะ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่วนที่ 5 สาเหตุที่ไม่เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอันดับหนึ่ง

***โปรดกรอกข้อมูลตามความจริง ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด***

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.ชื่อ-นามสกุล
Your answer
2.เพศ
3.สาขาวิชา
4.เกิดวันที่ (วันที่/เดือน/ปี) ตัวอย่าง 10/10/2535
Your answer
5.สัญชาติ
Your answer
6.เชื้อชาติ
Your answer
7.ศาสนา
Your answer
8.กลุ่มเลือด (เป็นอักษรภาษาอังกฤษ เช่น A, B, AB, 0)
Your answer
9.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Your answer
10.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของนิสิต และของบิดามารดา
Your answer
11.จำนวนพี่น้องทั้งหมดรวมตัวนิสิต
Your answer
12.นิสิตเป็นบุตรคนที่
Your answer
13.จำนวนพี่น้องที่มีรายได้แล้ว
Your answer
14.จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่รวมตัวนิสิต
Your answer
15.ระบุข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยา
Your answer
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านการศึกษา
1.ชื่อสถาบันการศึกษา (มัธยมปลาย)
Your answer
2.จังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษา (มัธยมปลาย)
Your answer
3.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (มัธยมปลาย)
Your answer
4.แผนการเรียน (มัธยมปลาย)
5.แผนการเรียน (เฉพาะที่จบระดับ ปวช/ปวส)
Your answer
ส่วนที่ 3 ข้อมูลบิดา-มารดา และผู้ปกครองหรือผู้ให้อุปการะ
1. ชื่อ-นามสกุล บิดา
Your answer
2. อายุของบิดา
Your answer
3.วุฒิการศึกษาของบิดา
4.อาชีพของบิดา
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบิดา
6. ชื่อ-นามสกุล มารดา
Your answer
7. อายุของ มารดา
Your answer
8.วุฒิการศึกษาของมารดา
9.อาชีพของมารดา
10.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของมารดา
11.สถานภาพสมรสของบิดามารดา
12.ชื่อ นามสกุล ของผู้ปกครอง (ไม่ใช่บิดามารดา) บุคคล หรือ องค์กรที่ให้การอุปการะ
Your answer
13.อาชีพของของผู้ปกครอง บุคคล หรือ องค์กรที่ให้การอุปการะ
14.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของของผู้ปกครอง บุคคล หรือ องค์กรที่ให้การอุปการะ
15.ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้ปกครอง
Your answer
16.ท่านได้รับอุปการะด้านการเงินโดยเฉลี่ยเดือนละประมาณเท่าไหร่
Your answer
17.ท่านได้รับอุปการะด้านการเงินจากใคร
18.ท่านเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับความสำคัญที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ

5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1.สาขาวิชาที่เปิดสอนมีความหลากหลาย
2.เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการเข้าศึกษาโดยตรง และเหมาะสมกับตนเอง
3.หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
4.เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถสมัครงานได้หลายหน่วยองค์กร
5.เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนคิดว่ามาสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้
6.มีคู่มือนิสิตสำหรับการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ปัจจัยด้านราคา
1.ค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม
2.มีทุนการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษา
3.ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่ำ
4.ผู้ปกครองสามารถส่งเสียค่าเล่าเรียนตลอดจนสำเร็จการศึกษา และสามารถแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ปัจจัยด้านสถานที่
1.สถานที่เรียนใกล้ภูมิลำเนา
2.ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสวยงาม
3.สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยแก่การเรียน (อาคารเรียน, ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการ, ระบบสาธารณูปโภค)
4.มีความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
5.หอพักภายในมหาวิทยาลัยสวยงาม สะอาด มีความปลอดภัย
6.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
1.มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลายช่องทาง
2.มีการแนะแนวสัญจรโดยผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
3.มีโควตาหรือโครงการรับนักศึกษาจำนวนมาก
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
1.มีเจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคอยให้บริการ
2.มีสิ่งอำนายความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย
3.มีบริการทางการศึกษาที่รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ
4.มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ
5.มีระบบความปลอดภัยที่ดี
6.มีรถเมล์ให้บริการรับ-ส่ง
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และนำเสนอ
1.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการศึกษา
2.เป็นมหาวิทยาลัยที่บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา
4.เป็นมหาวิทยาลัยในฝันมาตั้งแต่ต้น
ปัจจัยอื่นๆ
1.เลือกหลักสูตรที่เรียนตามคำแนะนำของเพื่อน
2.เลือกหลักสูตรที่เรียนตามคำแนะนำของรุ่นพี่
3.เลือกหลักสูตรที่เรียนตามความต้องการของผู้ปกครอง
4.เลือกหลักสูตรที่เรียนตามความต้องการของญาติพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
ส่วนที่ 5 สาเหตุที่ไม่เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอันดับหนึ่ง
***เฉพาะนิสิตที่ไม่ไ่ด้เลือก ม.พะเยา เป็นอันดับหนึ่ง*** (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms