แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินสามารถนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีหัวข้อดังนี้
ตอนที่ 1 ด้านความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ( ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 )
ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร / ขอร้องเรียนต่อหลักสูตร ( ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 )
ตอนที่ 3 ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งสนับหนุนการเรียนรู้ ( ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 )
ตอนที่ 4 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “คนเก่ง คนดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ตอนที่ 5 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( ตังบ่งชี้ที่ 3.2 )
ข้อมูลนักศึกษา
1. หลักสูตร *
2. นักศึกษาวิชาเอก *
3. ระดับชั้น *
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
2. ช่วงเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนักศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3. ความถูกต้องและชัดเจนในการให้คำแนะนำ
4. ความพร้อมในการช่วยเหลือนักศึกษาและความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนักศึกษา
5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกแผนการศึกษา และเลือกวิชาเรียนให้ครบตามหลักสูตร
6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม
7. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการวางตน กิริยามารยาท คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
8. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการใช้เวลาว่างเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
9. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
รายการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. จัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
3.ความชัดเจนของปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและตลาดแรงงาน
5. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
6. อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ
7. ความเหมาะสมของกิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
8. จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์
9. วิธีสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาเอกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
10. การใช้สื่อประกอบการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
11. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
12. วิธีการวัดและการประมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
13. การวัดและประเมินผลโปร่งใสและตรงเวลา
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2.การให้บริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างควบคลุมและทั่วถึง รวมถึงความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3.ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียน ประกอบด้วยหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการ วารสารและสิ่งพิมพ์ ต่างๆ มีความหลากหลายเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้และมีความทันสมัย
4.ความสะดวกรวดเร็วของริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร การใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
5.ความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อการใช้งานและการเรียนรู้
6. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
7. อาคารเรียนมีความหลากหลายด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไวท์บอร์ด เครื่องฉายภาพสามมิติ ไมโครโฟน และมีความพร้อมในการใช้งาน
8.ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมสมบูรณ์ และเพียงพอต่อการฝีกปฏิบัติการ
ข้อเนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
“ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ” *
Your answer
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รายการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลา
2.มีแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา
3.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนักศึกษาที่หลากหลายท้งในและนอกห้องเรียน
4.มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
5.มีการจัดกิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
6.มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ
ข้อสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service