ПРАШАЛНИК ЗА ГРАДЕЖНИ КОМПАНИИ
Користење и имплементација на енергетска ефикаснсот (ЕЕ) и обновливи извори на енергија (ОИЕ) во високоградба
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА
Назив *
Адреса и град *
Доминантна стопанска дејност *
ФОРМА НА КОМПАНИЈАТА *
Во делот “Other“ внесете ја вашата форма на регистрација доколку е различна од понудените
Required
Година на регистрација
Тел./Факс
Електронска адреса (email) *
Веб страна
Лице за контакт *
(име и презиме, телефон и електронска адреса - email)
1. Кога прв пат е формирана Вашата компанија? *
2. Колку постојано вработени (пријавени) во овој момент има вашата компанија? *
3. Кои видови на градежно-занаетчиски работи ги извршувате во делот на енергетска ефикасност (ЕЕ) и обновливи извори на енергија (ОИЕ) ? *
“Other“ - Внесете други работи кои ги извршувате
Required
4. Во која мера сметате дека сте информирани за технологиите за енергетска ефикасност во градежништвото? *
5. Дали сте слушнале за Европската стратегија 20-20-20?     Стратегијата цели за 20% да се намалат стакленичките гасови во однос на 1990 година, 20% заштеда на     примарна енергија, 20% учество на обновливите извори на енергија во финалната потрошувачка. *
6. Колку често употребувате мерки за енергетска ефикасност на градежните објекти? *
7. Дали мислите дека градежниот сектор нужно мора да се прилагоди на барањата за енергетска ефикасност? *
8. Сметате ли дека подоброто познавање на мерките за ЕЕ во градежништвото ќе го унапреди вашето секојдневно работење? *
9. Имате ли вработено работници со сертификати/дипломи за завршена едукација во областа на енергетска ефикасност
и/или обновливи извори на енергија? Ако ДА, кои? *
Ако Вашиот одговор е ДА ве молиме во "Other" внесете кои сертификати
10. Ако имате можности дали вашите работници би ги обучиле во областа на енергетска ефикасност        за да добијат сертификати и да се специјализираат за имплементација на ЕЕ мерки? *
11. Кои од понудените фактори сметате дека ќе имаат влијание на потребата за дополнителна обука         во делокругот на вашето работење? *
“Other" - Внесете друго
12. Сметате ли дека воведувањето на мерки за ЕЕ во градежништвото ќе го зголеми обемот на работа во тој сектор? *
13. Доколку сте во можност дали би соработувале за развој на тренинг програми за обука на занимања, кои би биле
 за имплементирање на мерки за ЕЕ во ниско енергетски објекти? *
"Other" - Внесете друго
14. Дали вашата компанија има архитекти и инженери кои може да проектираат ЕЕ објекти и ОИЕ? *
“Other" - Внесете ваш коментар доколку го имате
15. Дали вашата компанија може да изведува енергетско ефикасни фасади на објекти? *
“Other" - Внесете ваш коментар доколку го имате
16. Дали вашата компанија може да изведува технологии за заштеда на енергија (ЕЕ технологии)? пр. топлински пумпи, сончеви колектори за топла вода, фотонапонски панели, котли на биомаса итн. *
“Other" - Внесете ваш коментар доколку го имате
17. Дали помладите работници на организиран начин ги стекнуваат своите квалификации? *
“Other" - Внесете ваш коментар доколку го имате
18. Ако одговорот на претходното прашање е ДА, тогаш како ги стекнуваат квалификациите? *
“Other" - Внесете ваш коментар доколку го имате
19. Дали користите обуки за работниците од надворешни провајдери/институции за неформално образование? *
“Other" - Внесете ваш коментар доколку го имате
20. Кои стандардни мерки за ЕЕ и ОИЕ ги имплементирате/изведувате? *
"Other - Внесете други мерки доколку ги изведувате
Required
21. Кои се пречките за воведување на енергетската ефикасност во градежните објекти и користењето на обновливи извори на енергија? *
"Other - Внесете други дополелни кои сметате дека треба да стојат
Required
Коментари/ Забелешки
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy