กิจกรรมสร้างสรรค์งาน VDO M. 5.3 ตอนที่ 2

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วคิดวิเคราะห์ขอบเขตของงาน VDO ของแต่ละทีม (เรื่องย่อของงาน VDO) แล้วเขียนลงในแบบฟอร์มประมาณ 5-10 บรรทัด หรือจะเขียนเป็นข้อๆ ก็ได้
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question