ใบสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ราคากลางงานชลประทาน"
ลงชื่อสมัครอบรม "ราคากลางงานชลประทาน"
อบรม รุ่นละ 3 วัน
รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่าน/รุ่น เท่านั้นครับ

ค่าลงะเบียน
> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 2,800 บาท
(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 4,500 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 4,000 บาท

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง
หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ขอให้ผู้สมัคร ส่งหนังสือยืนยันการสมัคร และชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดด้วยนะครับ
คำนำหน้าชื่อ *
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อของท่าน เช่น นาย
Your answer
ชื่อ - นามสกุล *
กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล ของท่าน เช่น รักไทย ใจสัตย์ซื่อ
Your answer
ตำแหน่งงาน *
กรุณาระบุ ตำแหน่งงานที่ท่านทำ
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด *
กรุณาระบุหน่วยงานที่ท่านสังกัด
Your answer
จังหวัด *
จัวหวัดที่หน่วยงานท่านตั้งอยู่
Your answer
ประเภทของหน่วยงานที่ท่านสังกัด *
กรุณาเลือกประเภทของหน่วยงานที่ท่านสังกัด
รุ่นที่ท่านต้องการเข้าอบรม *
กรุณาเลือกประเภทของหน่วยงานที่ท่านสังกัด
ท่านต้องการหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการหรือไม่ *
กรุณาเลือกเพียงข้อเดียว
หากท่านต้องการหนังสือเชิญไปยังหน่วยงาน ท่านต้องการให้ระบุชื่อของท่านหรือไม่
กรุณาเลือกเพียงข้อเดียว
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อได้สะดวก
Your answer
เบอร์ Fax กรณีต้องการให้ส่งหนังสือเชิญทาง Fax
กรุณาระบุเบอร์ Fax กรณีต้องการให้ส่งหนังสือเชิญทาง Fax
Your answer
Email Address
กรุณาระบุ Email Address ของท่าน
Your answer
กรุณาระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์
กรุณาระบุ ที่อยู่เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญทางไปรษณีย์ โปรดระบุว่าเรียนใคร และ อย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์
Your answer
คำถามที่ท่านต้องการคำตอบ - คำแนะนำ - ข้อเสนอแนะ
คำถามที่ท่านต้องการคำตอบ - คำแนะนำ - ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.