Ερωτηματολόγιο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Αγαπητή συναδέλφισσα/αγαπητέ συνάδελφε,

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σκεφτήκαμε να διενεργήσουμε μια μελέτη με εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση για την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με την υιοθέτηση της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας (ΕΑΔ) κατά την περίοδο αναστολής των διδακτικών δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία λόγω της έκτακτης ανάγκης εξ αιτίας της πανδημίας από τον κορoνοϊό COVID-19. Θεωρούμε ότι μια συνεργασία σε αυτό το θέμα ανάμεσα σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα θετικά στοιχεία.

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί προσαρμογή του ερωτηματολογίου που διαμορφώθηκε από καθηγητές και καθηγήτριες του Πανεπιστημίου της Ρώμης σε συνεργασία με την Ιταλική Ερευνητική Εταιρεία για την Εκπαίδευση (SIRD) και χρησιμοποιήθηκε σε μια έρευνα κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αναστολής της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία την Άνοιξη 2020. Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη μάς έφεραν σε επαφή με τους Ιταλούς συναδέλφους, οι οποίοι και μας διέθεσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας, για να το προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες. Στην προσαρμογή που πραγματοποιήσαμε πήραμε υπόψη διαφορές ανάμεσα στα σχολικά μας συστήματα, το γεγονός ότι η τρέχουσα σχολική χρονιά αποτελεί μια δεύτερη περίοδο εφαρμογής της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας, καθώς και παρατηρήσεις εκπαιδευτικών.

Όλα τα δεδομένα θα συλλεχθούν ανώνυμα. Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα οργανωθεί μια ημερίδα, όπου οι εκπαιδευτικοί και η ερευνητική κοινότητα θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή. Κανένα ερωτηματολόγιο δεν θα μπορεί να συνδεθεί προσωπικά με τους συμμετέχοντες. Οι αναλύσεις των δεδομένων έχουν ως μόνο σκοπό την προαγωγή της γνώσης και δεν έχουν κανένα διαγνωστικό σκοπό ή σκοπό αξιολόγησης. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην έρευνα.

Η υπεύθυνη συντονισμού της ερευνητικής ομάδας
Τζέλα Βαρνάβα Σκούρα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ


Στις ερωτήσεις που συνοδεύονται με * η απάντηση είναι υποχρεωτική
1. Εργάζεστε σε: *
Required
2. Ποιά είναι η ειδικότητά σας; (π.χ. ΠΕ 70, ΠΕ 60 κτλ.)
3. Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εργάζεστε *
4. Πόλη ή Δήμος/Δήμοι όπου εργάζεστε:
5. Αν εργάζεστε στην Αθήνα στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη προσδιορίστε και τον/τους δήμο/δήμους όπου διδάσκετε:
6. Είστε εκπαιδευτικός: *
7. Ποια είναι η σχέση εργασίας σας; *
8. Ηλικία:
Clear selection
Οι επόμενες τέσσερις διαδοχικές ερωτήσεις ζητούν συνολικούς αριθμούς των μαθητών/τριών στις τάξεις που διδάσκετε (2020-2021). Αν έχετε περισσότερες από μια τάξεις, δηλώστε το σύνολο των μαθητών/τριών στους οποίους διδάσκετε. Εκτός από το γενικό σύνολο σας ζητούμε να δώσετε επίσης τη δική σας εκτίμηση για τον αριθμό των μαθητών/τριών που παρακολούθησαν συστηματικά την Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία (ΕΑΔ) χωρίς προβλήματα, όσων την παρακολούθησαν μόνο μερικώς και εκείνων που δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν.
9. Προσδιορίστε τον αριθμό των μαθητών/τριών στις τάξεις που διδάσκετε. Αν έχετε περισσότερες τάξεις, δηλώστε το σύνολο των μαθητών. (Σύνολο μαθητών/τριών=Παρακολούθησαν Συστηματικά + Παρακολούθησαν Μερικώς + Δεν Παρακολούθησαν) *
10. Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών που συμμετέχουν/συμμετείχαν συστηματικά στην ΕΑΔ στην τάξη ή στις τάξεις που διδάσκετε. *
11. Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών που συμμετέχουν/συμμετείχαν μερικώς στην ΕΑΔ στην τάξη ή στις τάξεις που διδάσκετε. *
12. Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών που δεν συμμετέχουν/συμμετείχαν καθόλου στην ΕΑΔ στην τάξη ή στις τάξεις που διδάσκετε. *
13. Προσδιορίστε ποιοι από τους παρακάτω λόγους δυσκόλεψαν κάποιους/ες μαθητές/τριες να αποκομίσουν όφελος από την ΕΑΔ. (Σημειώστε μόνο έναν κύκλο ανά σειρά) *
Καθόλου
Λίγο
Μερικές φορές
Αρκετές φορές
Πολύ
Προβλήματα γλώσσας
Προβλήματα εξοπλισμού
Αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο
Έλλειψη διάθεσης/κινήτρων
13_α. Άλλοι λόγοι που δυσκόλεψαν κάποιους/ες μαθητές/τριες να αποκομίσουν όφελος από την ΕΑΔ που δεν αναφέρονται πιο πάνω (προσδιορίστε):
14. Προσδιορίστε ποιοι από τους παρακάτω λόγους απέκλεισαν κάποιους/ες από τους/τις μαθητές/τριες να αποκομίσουν όφελος από την ΕΑΔ. (Σημειώστε μόνο ένα κύκλο ανά σειρά) *
Καθόλου
Λίγο
Μερικές φορές
Αρκετές φορές
Πολύ
Προβλήματα γλώσσας
Προβλήματα εξοπλισμού
Αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο
Έλλειψη διάθεσης/κινήτρων
14_α. Άλλοι λόγοι που απέκλεισαν κάποιους/ες από τους/τις μαθητές/τριες να αποκομίσουν όφελος από την ΕΑΔ που δεν αναφέρονται πιο πάνω: (προσδιορίστε)
15. Υπήρξε ανάγκη να παρασχεθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε κάποιους/ες μαθητές/τριες του σχολείου σας; *
16. Αν έχετε απαντήσει 'Ναι' στην προηγούμενη ερώτηση, παρασχέθηκε ο εξοπλισμός;
Clear selection
17. Αν παρασχέθηκε αυτός ο εξοπλισμός, από ποιον φορέα:
Clear selection
18. Επαρκούσε ο δικός σας τεχνικός εξοπλισμός για τη διεξαγωγή της ΕΑΔ; *
19. Αν έχετε απαντήσει 'Όχι' στην προηγούμενη ερώτηση, πώς προμηθευτήκατε σχετικό εξοπλισμό
20. Σε ποιο βαθμό η τρέχουσα κατάσταση απαίτησε αναδιαμόρφωση των ακόλουθων πλευρών του διδακτικού σας προγραμματισμού; (Σημειώστε μόνο ένα κύκλο ανά σειρά) *
Καθόλου
Λίγο
Μερικές φορές
Αρκετές φορές
Πολύ
Mαθησιακοί στόχοι
Διδακτικές στρατηγικές
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τρόποι αξιολόγησης των μαθητών
Ρόλος και χώρος που δόθηκε στις μη γνωστικές συναισθηματικές-σχεσιακές ικανότητες (π.χ. ατομική επαφή με μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες)
Διαθέσατε περισσότερες ώρες για την προετοιμασία απ’ ότι διαθέτατε συνήθως κατά τη δια ζώσης λειτουργία του σχολείου
Συνεργασίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων
21. Προσδιορίστε τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιήσατε προσωπικά για τη δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία: (Σημειώστε μόνο ένα κύκλο ανά σειρά) *
Καθόλου
Λίγο
Μερικές φορές
Αρκετές φορές
Πολύ
Ιστοσελίδα του σχολείου
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
Smart Phone
Tablet
Άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και ομαδική συνομιλία (π.χ. Viber, WhatsΑpp, MS Messanger e-me.gr)
Iστολόγια (Blogs)
Ιστότοποι ψηφιακών βιβλίων και κειμένων (π.χ. Φωτόδεντρο, e-me.gr)
Διαδραστικές εφαρμογές για κοινή χρήση και παραγωγή εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων κλπ. (π.χ. Google Forms, Google Documents, Dropbox, One Drive, e-me.gr)
Εικονική τάξη για κοινή χρήση υλικού, διεξαγωγή ομαδικών ή ατομικών δραστηριοτήτων και ανάθεση εργασιών (π.χ. Οpen e-class,e-me.gr)
Ψηφιακές πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ. Skype, Cisco Webex, Zoom, MS Teams, e-me.gr κλπ.)
Eκπαιδευτική τηλεόραση (ΕΤ2)
You Tube
Λοιπά κανάλια τηλεόρασης
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς (π.χ. Facebook, Instagram, Τwitter)
Ελεύθερα πολυμεσικά υλικά από το διαδίκτυο (π.χ. Φωτόδεντρο, e-me.gr).
22. Προσδιoρίστε σε ποιο βαθμό έχετε χρησιμοποιήσει τους ακόλουθους τρόπους διάδρασης στο μαθησιακό περιβάλλον της ΕΑΔ. (Σημειώστε μόνο ένα κύκλο ανά σειρά) *
Καθόλου
Λίγο
Μερικές φορές
Αρκετές φορές
Πολύ
Σύγχρονη αυτοπρόσωπη άμεση επαφή με τους μαθητές/τριες
Ασύγχρονη έμμεση επαφή, με αποστολή ακουστικού, οπτικού, οπτικοακουστικού, έντυπου υλικού κ.λπ.
23. Προσδιoρίστε τις διδακτικές στρατηγικές που εφαρμόσατε για την πραγματοποίηση της ΕΑΔ (Σημειώστε μόνο ένα κύκλο ανά σειρά): *
Καθόλου
Λίγο
Μερικές φορές
Αρκετές φορές
Πολύ
Εργασίες στο σπίτι και ατομική μελέτη
Σχεδιασμένη αποστολή υλικού (μαζί με συγκεκριμένες οδηγίες)
Γραπτές εξηγήσεις σχετικά με το απεσταλμένο υλικό
Παρέμβαση μετά τις εξηγήσεις (διασαφήνιση, επαναφορά)
Εργασίες σε ομάδες που οργανώθηκαν από τους μαθητές
Δομημένες από τον/την εκπαιδευτικό δραστηριότητες, συνεργατικής μάθησης
Παρουσιάσεις σύντομων αναφορών από μαθητές ή ομάδες
Παρουσίαση εργασιών από μαθητές ή ομάδες
Εικονικά εργαστήρια προσομοίωσης
Διδακτικά βιβλία
Δομημένες από τον εκπαιδευτικό δραστηριότητες κατασκευών
Ανάγνωση παιδικών βιβλίων
24. Σύμφωνα με την εμπειρία σας στην ΕΑΔ ποιες κύριες κριτικές θα διατυπώνατε (Σημειώστε μόνο ένα κύκλο ανά σειρά): *
Καθόλου
Λίγο
Μερικές φορές
Αρκετές φορές
Πολύ
Εμφανίστηκαν προβλήματα στον προγραμματισμό της ΕΑΔ
Εμφανίστηκαν προβλήματα στους τρόπους αξιολόγησης
Εμφανίστηκαν προβλήματα στην διαχείριση των εργαλείων και περιβαλλόντων μάθησης
Εμφανίστηκαν προβλήματα στην επαφή με τους/τις μαθητές/τριες
Εμφανίστηκαν προβλήματα στην αυτονομία των μαθητών/τριών
Εμφανίστηκαν προβλήματα στην συνεργασία με τους γονείς
Υπήρξαν προβλήματα στην επαφή με τη διεύθυνση του σχολείου
Υπήρξαν προβλήματα στην επαφή με τους συναδέλφους
Υπήρξε προσωπική κόπωση κατά τη διεξαγωγή της ΕΑΔ
Υπήρξαν οργανωτικές δυσκολίες
Υπήρξε αύξηση χρόνου εργασίας
Υπήρξαν τεχνικές δυσκολίες στη διαδικτυακή σύνδεση (π.χ. υπερφορτωμένες γραμμές κλπ.)
Υπήρξαν τεχνικά λειτουργικά προβλήματα της πλατφόρμας που χρησιμοποιήσατε (π.χ. διακοπές, αποσύνδεση μαθητών, διαλείψεις στο video ή στον ήχο, κλπ.)
Υπήρξε δυσκολία αντίληψης της συμμετοχής για κάθε μαθητή/τρια
Υπήρξε δυσκολία στη διαχείριση του συνόλου της τάξης
Υπήρξαν δυσκολίες στο περιβάλλον των μαθητών/τριών όπου γίνεται το μάθημα οι οποίες δυσχεραίνουν την παρακολούθηση
Υπήρξαν δυσκολίες παρακολούθησης λόγω της ώρας διεξαγωγής της ΕΑΔ;