แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย
ให้นักเรียนอ่านคำถามที่กำหนดให้ แล้วทำเครื่องหมายหน้าตัวเลือกที่เลือก เสร็จแล้วกดปุ่ม ส่ง นักเรียนสามารถกดปุ่มดูคะแนนได้เลย
ชื่อ
Your answer
สกุล
Your answer
ชั้น
เลขที่
Your answer
1. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร
1 point
2. ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญ 6 ประการของคณะราษฎร
1 point
3. ข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1 point
4. การออกมาชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดจากสาเหตุสำคัญในข้อใด
1 point
5. สาเหตุที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยพัฒนาได้ล่าช้าเนื่องมาจากอะไร
1 point
6. การดำเนินนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร
1 point
7. การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับแรก มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างไร
1 point
8. ขบวนการเสรีไทย มีนโยบายที่สำคัญคืออะไร
1 point
9. นโยบายเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีลักษณะสำคัญอย่างไร
1 point
10. นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า เป็นนโยบายที่ใช้กับกลุ่มประเทศใด
1 point
11. นักเรียนคิดว่าค่านิยมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ
1 point
12. ข้อใดเป็นลักษณะสังคมไทยสมัยประชาธิปไตยที่เห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุด
1 point
13. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ไทยเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือข้อใด
1 point
14. ในสมัยสงครามเย็น ประเทศไทยใช้นโยบายใดในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1 point
15. วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโตคือข้อใด
1 point
16. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในเรื่องใด
1 point
17. โครงการแก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ใช้แก้ปัญหาใด
1 point
18. ข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 point
19. ศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริใด อยู่ในภาคเหนือ
1 point
20. องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อย่อว่าอย่างไร
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms