แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 10 มีนาคม 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในด้านต่างๆ ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
3. ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ปรับปรุงการให้บริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง)
เพศ *
สถานภาพ *
หน่วยงานที่สังกัด *
กลุ่มงานที่ท่านเคยขอรับบริการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ *
ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนงาน/การให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการแก่ผู้มารับบริการตามลำดับก่อน-หลัง
การให้บริการมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
การให้ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ มีความถูกต้อง และเข้าใจง่าย
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีจิตบริการที่ดี
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และตอบข้อซักถามได้ดี
ความพึงพอใจด้านสถานที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมของที่ตั้งสำนักงาน
การจัดสำนักงาน มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
จัดสถานที่สำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
ภาพรวมของการให้บริการของหน่วยงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจของการรับบริการในภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ปรับปรุงการให้บริการ
1. จุดเด่น ที่ท่านประทับใจจากการให้บริการของหน่วยงาน
Your answer
2. จุดที่ควรปรับปรุง ของหน่วยงาน
Your answer
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service