แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคารกรมสุขภาพจิต
การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารกรมสุขภาพจิต
จัดทำขึ้นโดยฝ่ายสนับสนุนบริการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ การแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็น
เพื่อการพัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ ในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการบริการ
หรือการแก้ไขปัญหาความต้องการของภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ซึ่งแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคารกรมสุขภาพจิต มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคารกรมสุขภาพจิต

Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. สถานภาพ *
Required
4. ความถี่ของการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคารกรมสุขภาพจิต *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service