SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN RUTAS DE SENDEIRISMO OUTONO 2020
Nome *
Apelidos *
D.N.I. *
Teléfono/s móvil (para recibir información por whatsapp) *
Data de nacemento *
MM
/
DD
/
YYYY
Enderezo postal *
Poboación *
Provincia *
AUTORIZO: Ao Concello de Betanzos a consultar no padrón municipal os meus datos de empadroamento. *
AUTORIZACIÓN PARA A ASISTENCIA DO/A MENOR DE IDADE *
Nome e DNI do menor ou menores autorizados
AUTORIZACIÓN PARA O USO DE IMAXE DOS PARTICIPANTES *
ACEPTACION E DECLARACIÓN RESPONSABLE: Declaro que a persoa participante atópase en condicións físicas axeitadas para a realización da actividade e non está diagnosticada de Covid-19, non presenta sintomatoloxía asociada a este virus (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) nin a presentou nos 14 días previos á data de entrada nesta actividade e non padece outra enfermidade contaxiosa, e que non convive con ninguén afectado polo Covid-19 nin estivo en contacto estreito nin compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada polo Covid-19, nos 14 días previos á entrada nesta actividade. Comprométome a notificar inmediatamente á organización calquera problema de saúde vinculado ao COVID-19 durante o transcurso da actividade. *
SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de Betanzos con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos, A Coruña, correo@betanzos.net. 1. DPO. O delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar encorreo@betanzos.net. 2. Finalidade do tratamento. Os datos serán utilizados para facelo/a partícipe da actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada desta. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitarlle ao Concello de Betanzos. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión destes e durante o tempo necesario para darlle cumprimento ás obrigas administrativas. 3. Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as das cesións. O Concello de Betanzos cederá os seus datos de carácter persoal ao persoal ou á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade destes. O Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy