Komitety monitorujące i rady ZIT - formularz dla chętnych
📣📢 OBYWATELSKI MONITORING FUNDUSZY UE - MOBILIZACJA!
Czy wiecie, że potrzebujemy szac. 500-800 aktywnych osób (!) z organizacji pozarządowych do monitorowania programów krajowych [8] i regionalnych [16], transgranicznych tzw. Interreg [13] oraz tzw. strategii rozwoju (po kilka w każdym województwie) finansowanych z funduszy europejskich?

📌 WAŻNE.

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro na realizację polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (oprócz Krajowego Planu Odbudowy). Zgodnie z Umową Partnerstwa zawartą pomiędzy Polską a UE realizacja przedsięwzięć będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów krajowych i regionalnych oraz powołaniu komitetów monitorujących

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) zachęca do współpracy i pełnej mobilizacji ze strony organizacji pozarządowych, aby zadbać o optymalny skład strony obywatelskiej w komitetach monitorujących! 

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą: a) przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki, b) partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej c) min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli do w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. W komitetach monitorujących znajdą się obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych. 

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych. 

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne. 

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

Ze strony Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich można liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów. Zaplanowano spotkania informacyjne i przygotowawcze. OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem dopracowania najlepiej naszej oferty oraz zmapowania możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do wystawienia swoich przedstawicieli/-ek oraz współpracy w tym zakresie. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zachęcamy do wypełnienia formularza celem dopracowania najlepiej naszej oferty oraz zmapowania możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do wystawienia swoich przedstawicieli/-ek oraz współpracy w tym zakresie.

W przypadku osób zdecydowanych prosimy o zarezerwowanie sobie ok. 10-15 minut na wypełnienie. Pozostałych prosimy tylko o krótką wstępną deklarację. DZIĘKUJEMY!

================

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach: - 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00  - 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00 - 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00 - 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00 - 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00  Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:


================  

W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu
Więcej informacji na stronie www.ofop.eu 

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię *
Nazwisko *
Numer telefonu do kontaktu *
Region zamieszkania (działalności) *
Prosimy o podanie nazwy miasta/powiatu, w którym Pan/Pani działa w kontekście chęci podjęcia działań monitorujących i rad ZIT (pole nie jest obowiązkowe)
Jeśli np. obszar działalności organizacji to cała Polska a Pan/Pani koncentruje działalność tylko na terenie wybranej gminy/miasta lub powiatu - prosimy o podanie.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Report Abuse