การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอนเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1. เพศ
2. สถานะ
3. การศึกษา
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การตอบข้อซักถามในการประชุมปฏิบัติการฯ
4. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การประชุมปฏิบัติการฯ
5. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การประชุมปฏิบัติการฯ
6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
7. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms