SOL·LICITUD ALBERG CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
Podran sol·licitar l'ús de les habitacions i altres instal·lacions del Consell Valencià de la Joventut per a realitzar activitats que requerisquen d'allotjament:
- Les entitats Membre de Ple Dret.
- Les entitats Membre adherides
- Les entitats col·laborades.

Açò únicament és una sol·licitud, el Consell Valencià de la Joventut confirmarà per escrit la possibilitat o no de fer ús de les instal·lacions segons allò sol·licitat. Donant la Comissió Permanent el vist-i-plau a l'ús.

DADES ENTITAT MEMBRE SOL·LICITANT
Entitat membre Consell Valencià de la Joventut *
Your answer
CIF *
Your answer
Telèfon de contacte *
Your answer
Correu Electrònic *
Your answer
DADES RESPONSABLE ACTIVITAT
Nom i cognoms *
Your answer
DNI/NIE *
Your answer
Càrrec *
Your answer
Telèfon de contacte *
Your answer
Correu Electrònic *
Your answer
DADES ACTIVITAT
Nom activitat *
Your answer
Nº persones per a pernoctar (Màxim 20) *
Your answer
Habitacions disponibles *
Required
Nº nits *
Your answer
Des de *
MM
/
DD
/
YYYY
Fins a *
MM
/
DD
/
YYYY
Fareu ús de la cuina? *
ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
Explica breument quin usos es donaran a les instal·lacions. *
Your answer
RECOLLIDA I TORNADA DE CLAUS
Article 4. Revisió prèvia de la sala i recollida de claus

1. Abans de fer ús de les instal·lacions, l'entitat sol·licitant haurà de passar prèviament, en horari d'oficina, per la seu del Consell Valencià de la Joventut, per tal de:
a. Arreplegar les claus.
b. Omplir i signar el full amb la normativa d'ús de les sales i entrega de claus, que també signarà el personal tècnic.
c. Comprovar amb el personal tècnic l'estat de les instal·lacions.

2. La persona que recull les claus es compromet a retornar-les en la data prevista.

Article 5. Tornada de claus

1. Les claus, llevat que es diga el contrari, hauran d'entregar-se en horari d'oficina al personal tècnic del Consell de la Joventut.
2. En el moment d'entregar les claus, el personal tècnic comprovarà que les instal·lacions utilitzades estiguen correctes, davant de la persona que l'entregue.
3. Si tot està correcte, el personal tècnic signarà per deixar confirmada l'entrega de l'espai en bones condicions.
4. En cas d'haver-hi alguna anomalia, l'entitat membre sol·licitant haurà d'abonar o reposar tot allò que falte.

Recollida *
MM
/
DD
/
YYYY
Hora *
Time
:
Tornada *
MM
/
DD
/
YYYY
Hora *
Time
:
MATERIAL / SALES REUNIONS
En cas que necessiteu material (projector, rotafulls, equip de so..) o sales per a reunions, heu de solicitar-ho a través dels formularis habilitats al nostre web, al apartat "Recursos".

Instal·lacions: https://goo.gl/forms/8il9gmqcwlnd955l2
Material: https://goo.gl/forms/pSH4cERxUI1ZHFuw2

CONFIRMACIÓ
El Consell Valencià de la Joventut confirmarà per escrit la possibilitat o no de fer ús de les instal·lacions segons allò sol·licitat. Donant la Comissió Permanent el vist-i-plau a l'ús.
RESPONSABILITAT
La persona que signa la sol·licitud d'utilització d'una sala serà la responsable de les instal·lacions, tenint en compte que cal deixar-les en perfectes condicions d'ús en la data prevista. A més, serà el/la responsable de la custòdia, correcte estat i funcionament de les mateixes i el grup que en faça ús fins a la devolució, una vegada finalitzada l'activitat, tal i com indica la normativa.

Article 8. Incidències

1. Les entitats que accedisquen al préstec de les sales, hauran de comunicar qualsevol incidència que es produïsca (desperfectes, avaries, brutícia...) el més prompte possible. Aquesta comunicació no eximeix a l'Entitat de les responsabilitats que ha d'assumir com a conseqüència de les incidències esdevingudes.

2. El Consell Valencià de la Joventut adoptarà les mesures que estime oportunes en el cas que no es complisca aquesta normativa o detecte un ús incorrecte de les sales/habitacions, entre les que poden incloure el cobrament de les despeses de manteniment, neteja i/o reparació, i/o la impossibilitat de tornar a fer ús de les instal·lacions per un període de temps determinat.

Normativa d'utilització i cessió
La cessió d'espais es realitzarà a l'entitat i persona sol·licitat. Tota entrada a persones externes al grup requerirà l'autorització oportuna per part del Consell Valencià de la Joventut i haurà de fer-se constar en la pròpia sol·licitud.
*
PROTECCIÓ DE DADES
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos en base al artículo 5 de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), titularidad de CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT, creado para tramitar y gestionar las distintas actividades juveniles organizadas y promovidas por la entidad. Los datos permanecerán archivados para enviarles comunicaciones informativas que le puedan ser de interés de CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo cual usted consiente expresamente, conforme a lo estipulado por el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación (derechos ARCO), mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT, calle Linterna, nº 26, C.P. 46001, Valencia (Valencia).
LOPD *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Consell Valencià de la Joventut. Report Abuse - Terms of Service