“ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ МОНГОЛ УЛСАД” судалгаа- А
Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
ТМЗН байгуулагдсаны 15 жилийн хүрээнд ТМЗҮ-ний мөн чанар, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох суурь судалгааг авч байна. Таны өгсөн мэдээлэл бидний судалгааны үр дүнд үнэтэй хувь нэмэр оруулах тул үнэн зөв мэдээлэл өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.
Судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80148687
Товчилсон үгсийн тайлбар
ТМЗ - Татварын мэргэшсэн зөвлөх
ТМЗН - Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг
ТИХЭ - Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд
ТМЗҮ - Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ
1. Ерөнхий мэдээлэл
Таны нас *
Таны хүйс *
Таны төрийн байгууллагад ажилласан жил
Албан газрын харъяалалын нэгж /дүүрэг, аймаг/
Таны албан тушаал *
2. Үнэлгээний хэсэг
Та төрийн мэргэшсэн байгууллагын төлөөллийн хувьд ТМЗ, ТМЗН, ТИХЭ болон татвар төлөгчдийн үйл ажиллагаа, хандлагыг үнэлнэ үү? /Асуулт бүрийн ард өөрийн үнэлгээний тохирох хувилбарыг дугуйлна уу/
ТМЗ болон ТИХЭ-ийг үнэлнэ үү? *
Муу
Дунд
Хэлж мэдэхгүй
Сайн
Маш сайн
ТМЗ-ийн татварын хуулийн хэрэглээг, тайлбарлан таниулах чадвар
ТМЗ-ийн мэргэшсэн ур чадвар
ТМЗ-ийн харилцааны соёл, хандлага
ТМЗ-н мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлага
ТМХЭ-ийн үзүүлж буй үйлчилгээний чанар
ТИХЭ -ийн үйлчилгээний стандарт хэрэгжилт
ТИХЭ -ийн татвар төлөх хандлага , төлөвшлийг олон нийтэд суртчилан таниулах үйл ажиллагаа
ТМЗН-ийг үнэлнэ үү?
Муу
Дунд
Хэлж мэдэхгүй
Сайн
Маш сайн
ТИХЭ-г мэргэжил, арга зүй, үйл ажиллагаанд мөрдөх гарын авлага, мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа
ТМЗ, ТИХЭ-н бүртгэл, мэдээллийн санг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа
Татварын албатай хамтран хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа
Татвар төлөгчдийг эрсдлээс хамгаалахад оруулж буй хувь нэмэр
Татварын албаны ачааллыг бууруулахад оруулж буй хувь нэмэр
Татвар хураалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд оруулж буй хувь нэмэр
Нийгэмд үзүүлж буй нөлөөлөл
Үйл ажиллагааны цар хүрээ,шударга ил тод байдал
Татвар төлөгчдийг үнэлнэ үү?
Муу
Дунд
Хэлж мэдэхгүй
Сайн
Маш сайн
Татвар төлөх үүргийн талаарх хандлага, төлөвшил
Татварын тухай хуулийн ойлголт, мэдлэг
Татварын хуулиа даган мөрдөх байдал
Татвараа үнэн зөв ногдуулж, тайлагнах үйл явц
3. Тулгамдсан асуудал болон санал зөвлөмжийг тодорхойлох хэсэг
Тулгамдсан асуудлыг сонголтоор хариулан өөрсдийн хувьд асуудлыг шийдэхэд туслах арга болон санал зөвлөмжийг тодорхойлон бичнэ үү?
Хариултын хувилбар
/хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш сонгоно уу/
ТИХЭ-тэй харилцахад тулгардаг бэрхшээлийг тодорхойлно уу?
хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш сонгоно уу
1. ТМЗҮ-ний чанар хангалтгүй байх
2. Ажил үүргийн уялдаа холбоо сул
3. Зарим тохиолдолд танил талаар дамжуулан ажлаа бүтээх оролдлого хийдэг
4. Хуулийг хоёрдмол утгаар ойлгодог
5. Хуулийн цоорхой ашиглах тохиолдол гардаг
6. Зөвлөхийн мэдлэг, ур чадвар хангалтгүй
7. Хариуцлага хүлээх чадвар муу
8. Хуулиас гадуурх үйл ажиллагааг дэмжих хандлага гаргадаг
9. Бизнесийн болон татварын хууль, тогтоомжийн шинэчлэл, өөрчлөлтийн мэдээлэл дутмаг
10. Эрсдлийн бодлого, удирдлагын үйл ажиллагаа хангалтгүй
11. Татвар ногдуулах орлогоо буруу тооцож, тодорхойлох
12. Тайлангаа тогтоосон хугацаанд гаргаж, тушаахгүй байх
13. Татварын өрийг хугацаанд нь төлүүлэх шаардлага тавьдаггүй
14. НББ-н бодлогын баримт бичиг боловсруулахгүй байх
15. НББ-н тодорхой бус бүртгэл
16. СТОУС-г хэрэглээний мэдлэг мэдээлэлгүй байх
17. Зардал болон зардлын хувиарлалтаа буруу тооцох
18. Татварын нэхэмжлэл төлөхтэй холбоотой асуудлууд
19. Асуудал байхгүй
Татвар төлөгчидтэй харилцахад тулгардаг бэрхшээлийг тодорхойлно уу?
хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш сонгоно уу
20. Татвар төлөгчдийн буруу хандлага, төлөвшил
21. Татварын талаарх ойлголт мэдлэг дутмаг
22. Татвараас зайлсхийх хандлага их
23. Хариуцлага хүлээх чадвар сул
24. Мэргэшлийн зөвлөгөө авдаггүй
25. Татвар төлөх үүргээ биелүүлдэггүй
26. Бизнесийн болон татварын хууль, эрх зүйн ойлголт мэдлэг дутмаг
27. Татвар ногдуулах орлогоо буруу тооцож, тодорхойлох
28. Тайлангаа тогтоосон хугацаанд гаргаж, тушаахгүй байх
29. Татвараа хугацаанд нь бүрэн төлөхгүй байх
30. Тайлан мэдээгээ буруу гаргах
31. НББ-н бодлогын баримт бичиг боловсруулдаггүй
32. НББ-н тодорхой бус бүртгэл
33. СТОУС-г буруу хэрэглэх
34. Зардал болон зардлын хуваарилалтаа буруу тооцох
35. Хуулийг хоёрдмол байдлаар хэрэглэх
36. Асуудал байхгүй
ТМЗН-тэй харилцахад тулгардаг бэрхшээлийг тодорхойлно уу?
Асуудлыг шийдвэрлэх арга, санал зөвлөмжийг бичнэ үү?
37. Хяналт, шалгалтын систем сайн бүрэлдээгүй
38. Нийгэмлэг болон харъяа байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо сул
39. Аргачлал, заавар, журмын талаарх нэгдсэн ойлголт, үзэл баримтлал байхгүй
40. Мэргэжлийн хариуцлагын тогтолцоо хөгжөөгүй
41. Хуулийг хоёрдмол утгаар ойлгох
42. Үйлчилгээний чанар, стандартыг хэмжих, хянах бодлого сул
43. Боловсон хүчний мэдлэг, мэргэшлийн ур чадвар хангалтгүй
44. Олон нийтэд татварын ойлголт, ухагдахууныг суртчилан, таниулах үйл ажиллагаа хангалтгүй
45. Үйл ажиллагааны шударга, ил тод байдал хангалтгүй
46. Харъяа байгууллагууд хоорондын мэдээлэл солилцоо муу
47. Асуудал байхгүй
48. Бусад......................................................................
ТМЗҮ-нд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах арга замыг тодорхойлно уу? /Сонгосон дугаарыг заавал тэмдэглэнэ үү. жишээ нь. 7,9,11 гэх мэт/
Your answer
ТМЗҮ-г илүү сайжруулахад туслах санал зөвлөмж байвал бичнэ үү?
Your answer
Судалгаанд хамрагдсанд баярлалаа.
Судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80148687
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service