แบบแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. หลักการ
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ค่าธรรมเนียมรายปีอันเกิดจาก ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามที่กำหนดในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ กำหนดให้ถ่ายโอนภารกิจการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าธรรมเนียนที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนที่กำหนดให้รายได้ค่าธรรมเนียมรายปีจากการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ ตกเป็นรายได้ของ อปท. โดยจัดเก็บตามอัตรากฎกระทรวงกำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. เรียบร้อยแล้ว แต่ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นยังไม่ตกเป็นรายได้ของ อปท. ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด

๔. หลักการสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
๑. เพิ่มบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)
๒. กำหนดให้ ค่าธรรมเนียมรายปีอันเกิดจากใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มมาตรา ๔๓/๑)

๕. ประเด็นที่จะรับฟังความเห็น
๕.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม (มาตรา ๕)
๕.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ค่าธรรมเนียมรายปีจากการประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ ๒ ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๔๓/๑)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms